Lena Nyberg till Luleå

Barnombudsman Lena Nyberg besöker Luleå fredagen den 12 oktober. Hon är inbjuden av kommunen för att tala om ett hållbart samhällsbyggande och hur viktigt det är att få in FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i samhällsplaneringen.

- Barn och ungdomar utgör en femtedel av befolkningen. Det borde vara naturligt att se till att varje långsiktig samhällsplanering har ett barnperspektiv. Det kan gälla både vägar och bostadsbyggande. Det skulle hela samhället tjäna på, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Riksdagen antog 1999 en nationell strategi för genomförandet av barnkonventionen på alla nivåer i samhället. Strategin innebär bland annat att barn och ungas möjlighet till delaktighet i samhälls- och trafikplaneringen ska utvecklas.

- Barn ska respekteras, ha rätt att uttrycka sina åsikter och kunna komma till tals i så viktiga frågor som trafik- och samhällsplanering. Det kan öka säkerheten för alla de barn som till exempel åker skolskjuts, barn med funktionshinder och för barn veckopendlar mellan sina föräldrar, säger Lena Nyberg.

Barn och ungdomar berörs i högsta grad av beslut som rör trafik, gatuplanering och annan långsiktig samhällsplanering.

- Men vi är generellt sett dåliga på att tillfråga barn och unga fast de besitter så viktig kunskap. De är experter på att vara barn här och nu och har rätt att vara med och påverka. Men eftersom de inte har rösträtt har de inte samma möjligheter som vuxna. Därför är barnkonventionen så viktig, säger Lena Nyberg.

När Luleå kommun 2005 svarade på Barnombudsmannens enkät om hur långt man kommit i arbetet med barnkonventionen framkom det att kommunen sällan tillfrågade barn och unga i frågor som rörde gatu- och trafikplanering eller gjorde barnkonsekvensanalyser i dessa frågor. Kommunen inhämtade inte heller synpunkter från barn och unga när det gällde plan- och bygglagsfrågor.

- Det är därför extra glädjande att nu bli inbjuden av kommunen att prata om barnkonventionen i samhällsplaneringen, avslutar Lena Nyberg.

För intervjuer med barnombudsmannen kontakta Ulla Tillgren på 070-212 29 53.