Barnombudsmannen föreslås läggas ner

Statskontoret har överlämnat förslag på hur den framtida myndighetsstrukturen för barnpolitiken ska organiseras. Förslaget innebär att en barndelegation i form av en permanent kommitté inrättas som följer och granskar hur FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, tillämpas. Statskontoret föreslår att den statliga Barnombudsmannen läggs ned.

– Arbetet med att driva på genomförandet av barnkonventionen försvinner om förslaget går igenom. För att öka barnperspektivet i beslut som berör barn och unga behövs en myndighet med en pådrivande roll vars syfte är att förändra vuxnas attityder till barn och unga, säger barnombudsman Lena Nyberg.

– Det behövs någon som formellt har uppdraget att lyssna till barns och ungas vardagsproblem och för fram dessa till lokala och nationella beslutsfattare. Statskontoret har inte på något sätt förklarat hur barns och ungas egna synpunkter och kunskaper ska inhämtas eller tas tillvara i samhället. Det finns heller ingen analys av vad Statskontorets förslag skulle få för konsekvenser för barn och unga, säger Lena Nyberg.

- Vi hoppades dessutom att Statskontoret skulle föreslå en förstärkt roll för Barnombudsmannen eftersom det behövs en tydlig företrädare för barn och unga. Personer under 18 år utgör en femtedel av Sveriges befolkning, de saknar rösträtt och blir sällan lyssnade till inför att det fattas beslut som berör dem.

FN:s barnrättskommitté har rekommenderat Sverige att stärka Barnombudsmannens roll, samt överväga att ge myndigheten rätt att utreda individuella klagomål från barn. Barnrättskommittén rekommenderar också att allt fler länder inrättar barnombudsmän. I dag har cirka 25 länder i Europa barnombudsmän och i höst fyller barnkonventionen 18 år. Sverige är på många sätt ett föregångsland i fråga om barns rättigheter. Statskontoret har inte på ett övertygande sätt föreslagit hur det pådrivande arbetet med barnkonventionen ska organiseras.

- Det är förvånande med förslag som innebär en försvagning istället för en förstärkning av arbetet med barns och ungas rättigheter, säger Lena Nyberg.

- Det vore svagt att skjuta över statens ansvar för genomförandet av barnkonventionen på frivilligorganisationerna. Förslaget grundar sig dessutom på ett relativt tunt underlag eftersom Statskontoret inte har utvärderat det arbete som Barnombudsmannen genomfört.

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta pressansvariga Ulla Tillgren på 070-212 29 53.

Läs mer på statskontorets webbplats 
Ladda ner utredningen