Lena Nyberg till Malmö

Onsdagen den 14 november besöker barnombudsman Lena Nyberg Malmö för att tala på kulturutbudsdagarna i Kulturhuset Mazetti. Hon är inbjuden av Malmö stad för att tala om barns rätt till kultur och deras möjligheter att delta i kulturella och konstnärliga verksamheter i skolan och förskolan. Kulturutbudsdagarna pågår under tre dagar och vänder sig till cirka 150 inbjudna kulturombud.

FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, slår fast alla barns rätt till kultur. Hösten 2005 genomförde Barnombudsmannen och Aktionsgruppen för barnkultur en enkätundersökning bland barn och unga om kultur i skolan och på fritiden. Den visade bland annat att barn och unga inte tycker att de kan påverka hur de ska få utöva eller ta till sig kultur i skolan. Undersökningen visade också att utbudet av kulturella och konstnärliga aktiviteter och upplevelser varierar mellan olika grupper av barn och unga. Inte minst finns det stora geografiska skillnader.

– Det gäller att väcka lusten till kultur. Kulturvanor skapas i barndomen. Skolan har en viktig uppgift att fylla särskilt för alla de barn som inte får med sig intresset för musik, läsning, dans, teater eller konst hemifrån, säger barnombudsman Lena Nyberg.

I skriften "Barns och ungas rätt till kultur" som Barnombudsmannen skrev tillsammans med Statens kulturråd 2006, ger vi konkreta idéer på hur varje kommun, landsting och region kan arbeta för att leva upp till barnkonventionen. Tillsammans med Handikapporganisationernas samarbetsorgan har Barnombudsmannen dessutom gett ut ”Mer än bara lite kul”, en skrift om hur vi kan utveckla fritiden för barn och unga med funktionsnedsättningar.

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta Cecilia Parkert på 08-692 29 67.