Kommunerna måste öka tempot!

Minst en tredjedel av Sveriges kommuner brister rejält när det gäller att följa upp arbetet med FN:s konvention om barnet rättigheter, barnkonventionen. Och 85 procent av de instruktioner som handikappråden har säger inte att de ska arbeta med barnperspektivet. Det visar två färska undersökningar som Barnombudsmannen presenterar idag.

- Resultatet är oroande, säger barnombudsman Lena Nyberg. Kommunerna spelar en avgörande roll för hur barn och unga har det i sin vardag.

Enligt barnkonventionen har barnet rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla beslut som rör honom eller henne. Ändå har barn och unga i fyra av fem svenska kommuner inget eller nästan inget inflytande över samhälls-planeringen. Och 31 procent av kommunernas handikapp råd har aldrig behandlat frågor som rör barn och unga.

- Under de fyra år som gått sedan vi senast undersökte handikappråden har det inte skett någon nämnvärd förbättring utifrån ett barnperspektiv, berättar Lena Nyberg. Nu behövs det en radikal förbättring hos handikappråden för att säkra de behov och rättigheter som barn och unga med funktionsnedsättningar har.

- Barn har inte bara rätten att bli hörda. Vi vet dessutom att beslut som fattas efter att barn och unga fått ge sina synpunkter ofta blir bättre och resultatet mer effektivt, fortsätter Lena Nyberg.

En stor majoritet, 91 procent, av Sveriges kommuner säger att de använder sig av minst en metod för att ge barn och unga inflytande.

- Men det räcker inte, anser Lena Nyberg. I 28 procent av kommunerna har barn och unga lite eller mycket lite inflytande över beslut som rör skolan, trots att nästan alla barn vistas där dagligen.

- Kommunernas största utmaning för att bli framgångsrika i arbetet med barnkonventionen är att öka tempot. För att få upp farten bör de prioritera tillsättningen av personal som arbetar med frågorna, menar Lena Nyberg.

Barnombudsmannens undersökningar Från beslut till praktik, om barnkonventionen i kommunala verksamheter, och Barnperspektiv inom handikappråden, en uppföljande studie bland landsting och kommuner 2008 går nu att beställa eller ladda ner.

För ytterligare information och intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta pressansvarig Malin Dahlberg Markstedt: 070-43 78 764.