Säkerställ kvaliteten i skolan

En lärarlegitimation säkerställer inte att barns rätt till en utvecklande och likvärdig skolgång tillgodoses oavsett var barnen bor. Ändå är en legitimation ett viktigt steg på vägen till en skola där alla barn får möjlighet till utbildning på lika villkor. Idag svarar Barnombudsmannen på remissen angående betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler.

- Vi saknar ett resonemang kring hur lärarnas generella kompetens ska höjas. Det räcker inte att sätta en godkännandestämpel på något som från början inte alltid fungerar tillfredsställande. Det behövs praktisk förändring, säger barnombudsman Lena Nyberg.

- Vi delar utredarnas uppfattningar när det gäller kompetensutveckling för legitimerade lärare. Förutsättningarna ändras med tiden. Vi får bland annat ett mer mångkulturellt samhälle och elever kan ha särskilda behov. Då är det viktigt att vara förberedd, menar Lena Nyberg.

- Men förslagen räcker inte. Diskussionen om skolan fokuserar för mycket på kraven på eleverna. Fokus måste också ligga på lärarnas kompetens.

Utöver en generell kompetensutveckling anser Barnombudsmannen att det krävs fler åtgärder för att upprätthålla den goda kvalitet som den svenska skolan trots allt har. Det gäller speciellt hjälp- och stödinsatser för elever med särskilda behov.

- Inga barn får diskrimineras utifrån de rättigheter som barnkonventionen ger. Det innebär till exempel att barn med funktionsnedsättningar har rätt till en skolgång på lika villkor som alla andra barn, berättar Lena Nyberg.

- Dessutom är det otroligt viktigt att skolan arbetar med elevinflytande. Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i frågor som rör dem. Elevinflytande innebär att de beslut som fattas blir bättre och att åtgärderna blir mer effektiva, anser Lena Nyberg. Det räcker till exempel inte att lärarna utarbetar likabehandlingsplaner, om inte eleverna är delaktiga i processen.

Barnombudsmannen stöder utredarens förslag om att det bara är legitimerade lärare som ska sätta betyg.

- De gånger en obehörig lärare ska sätta betyg i samråd med en legitimerad lärare är det viktigt att väga in vilka konsekvenser det har för eleverna om en lärare som inte känner dem kan bli den som avgör betyget, säger Lena Nyberg. Det finns i sådana lägen en hög risk att betygen enbart sätts utifrån provresultat och att betygsunderlaget blir allt för begränsat. Det finns andra värdemätare än skriftliga prov.

För ytterligare information och intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta pressansvarig Malin Dahlberg Markstedt: 070-437 87 64.