Barn hindras återförening med föräldrar

Barn ska skyddas mot diskriminering, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, artikel 2. Idag presenterades utredningen Försörjningskrav vid anhöriginvandring (SoU 2008:114). Förslaget innebär bland annat att vissa barn kan komma att skiljas från sina föräldrar under lång tid. Något som barnombudsmannen anser är diskriminerande mot ett stort antal barn.

Barnombudsmannen anser att det är positivt att utredaren valt att göra en barnkonsekvensanalys. Men utredaren har sedan valt att inte gå i linje med sin egen analys.

- Utredaren har en bristande logik, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Barnkonsekvensanalysen tas inte på allvar, eftersom utredaren i analysen kommit fram till att en familjeseparation oftast är negativ för ett barn.

Barnkonventionen, artikel 9, slår fast att barn inte mot sin vilja ska skiljas från sina föräldrar utom i de fall behöriga myndigheter finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa.

Utredaren föreslår att undantag för försörjningskravet ska ges exempelvis för barn som anknytningspersoner och flyktingar. Det innebär dock inte att situationer där barn är inblandade alltid är undantagna försörjningskravet. Det gäller till exempel inte då det är föräldern som kommer först och barnet som är anhöriginvandrare.

- I praktiken betyder det att Sverige kan komma att skilja barn och föräldrar åt fyra år eller mer, förklarar Fredrik Malmberg. Det här stämmer inte överens med barnkonventionens artikel 10, som slår fast att familjeåterföreningar ska ske på ett positivt, humant och snabbt sätt. Fyra år är en väldigt lång tid, framför allt i barns liv.

- Vi i Sverige måste inse att om vi ger uppehållstillstånd till en person som har barn, så är det en familj vi ger tillstånd till, anser Fredrik Malmberg. Familjeåterförening är en bevisat positiv faktor för integration.

För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg, kontakta Ann Engblom, tel. 070-437 87 64.

Läs utredningen