Unga ska känna sig trygga vid brottsutredningar

Att i högre utsträckning utreda brott där lagöverträdaren är under 15 är bra. Därför välkomnar Barnombudsmannen betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111), som presenteras idag. Det är också positivt att utredaren föreslår en restriktiv hållning till tvångsmässiga drogtester.

- Det är positivt att utredaren kommit fram till att brott där den misstänkte är under 15 år ska utredas, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Det hjälper till exempel socialtjänsten att värdera vilket behov av insatser barnet har. Dessutom kan en utredning svara på frågan om någon vuxen har påverkat barnet att begå brott.

Förbättrade utredningsmöjligheter innebär att brottsoffret får ökade möjligheter till ersättning. Och är det så att det misstänkta barnet inte har begått brottet är det värdefullt att få detta klarlagt.

- Men att tvångsmässigt drogtesta barn rimmar illa med barnkonventionen, säger Fredrik Malmberg. Därför är det bra att utredaren föreslår ett mycket restriktivt förhållningssätt till drogtester. Det får aldrig bli rutinmässiga tester, utan de ska alltid ske i syfte att ge socialtjänsten underlag till sina utredningar. Barn som använder droger behöver positivt stöd från vuxenvärlden.

Artikel 37 i barnkonventionen slår fast att barn inte ska utsättas för någon form av förnedrande behandling eller bestraffning. Konventionsstaterna ska också vidta åtgärder för att barn som är yngre än straffbarhetsåldern ska komma till behandling. Dessutom säger artikel 40 att varje barn som misstänks eller åtalas för eller befunnits skyldigt att ha begått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och värde. Behandlingen ska stärka barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

- Det är viktigt att alla barn känner sig trygga med de åtgärder samhället vidtar, även när det rör sig om att barnen är misstänkta för brott, fortsätter Fredrik Malmberg. Ekonomisk utsatthet och våld och övergrepp i hemmet kan vara starkt bidragande orsaker till att barn begår brott. För dessa barn är det extra viktigt att samhället är tryggt och inte skrämmande.

För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg, kontakta Ann Engblom, tel. 070-437 87 64.