Starta Operation barnfrid nu

Barn i Sverige utsätts för kroppslig bestraffning och andra kränkningar i uppfostringssyfte trots att det har varit förbjudet att aga barn sedan 1979.

Den nationella kartläggningen Våld mot barn 2006-2007 från Allmänna barnhuset och Karlstad universitet visar att kroppslig bestraffning av barn fortfarande förekommer och inte minskar i omfattning. Barn med funktionsnedsättningar och barn i familjer där det förekommer våld mellan vuxna löper större risk än andra barn att utsättas för kroppslig bestraffning.

- Vi måste ha nolltolerans när det gäller barnaga och kränkningar av barn, säger barnombudsman Lena Nyberg.

I en skrivelse till regeringen framför Barnombudsmannen sitt förslag att starta en nationell satsning mot barnaga kallad Operation barnfrid. Den ska rikta sig till både barn och vuxna. Ett nationellt råd för barnfrid bör ingå i satsningen och fungera som ett rådgivande organ för frågor som rör vuxnas våld och övergrepp mot barn.

- Vi kan inte nöja oss med att vi har en lagstiftning som sedan 1979 förbjuder aga. Det behövs en satsning som informerar och sprider kunskap om vad lagen innebär i praktiken. Vi behöver nå ut till nya generationer barn och föräldrar, säger barnombudsman Lena Nyberg.

Det förebyggande arbetet måste nu bli tydligare, bredare och kraftfullare. Kända riskfaktorer i barns hemmiljöer måste uppmärksammas i tid av dem som finns i barnens närhet och av samhället i stort. Operation barnfrid bör riktas till alla föräldrar och vara tillgänglig på olika språk. I den bör även ingå vilka metoder som föräldrar kan använda i vardagen när konflikter uppstår.

- Det är snart trettio år sedan vi hade en stor satsning mot barnaga i Sverige. Vi ser tydligt att det behövs mer upplysning om agaförbudet.

Attityden bland vuxna som anser sig ha rätt att bestraffa barn fysiskt eller psykiskt behöver förändras. Det är inte acceptabelt att barns mänskliga rättigheter kränks, säger Lena Nyberg.

Varje barn måste känna till att han eller hon har rätt att slippa utsättas för våld och annan kränkande behandling. Det krävs att myndigheter arbetar långsiktigt för att sprida information om agaförbudet. Samtidigt är det nödvändigt att polis, socialsekreterare, förskole- och skolpersonal och andra yrkesgrupper får mer utbildning och kunskap.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, på 070-212 29 53