Öka samiska barns och ungdomars inflytande i Norden

I nya rapporten Rätten till delaktighet och inflytande för samiska barn och ungdomar presenterar Sveriges, Norges och Finlands barnombudsmän hur 171 ungdomar i åldern 13 till 18 år ser på sina liv. Syftet är att underlätta för samiska barn och ungdomar att framföra sina åsikter och stärka deras rättigheter. Inom projektet har barnkonventionen för första gången översatts till lättläst nordsamiska.

- Vi vill ge en bild av vad samiska barn och unga själva ser som problem och möjligheter, säger barnombudsman Lena Nyberg. Vi uppmuntrar beslutsfattare att lyssna till barn och unga och låta dem vara en kunskapskälla så att vuxna kan fatta beslut med högre kvalitet.

Ungdomarna är mycket stolta över sin kultur och identitet som en av världens ursprungsbefolkningar. Det samiska språket är avgörande för att de ska känna en trygg identitet. Men det finns brister i skolundervisningen. Ungdomarna efterlyser också mer nyheter på samiska och radio- och tv-program om samisk ungdomskultur.

- Det saknas både skolmaterial på samiska och lärare som behärskar språket. Det finns inte heller läroböcker på samiska om de svenska samernas historia, säger Lena Nyberg.

Rapporten är en sammanställning över vad som kommit fram i samtal, enkäter och övningar med ungdomar i Sverige, Norge och Finland.

Barnombudsmännen har en rad förslag till förbättringar:

  • Samiska barn och ungdomar bör ha möjlighet att studera sitt modersmål och sin kultur där de bor.
  • Information om samernas historia bör utökas i läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Enhetlig information om samisk historia för gemensamt bruk i Finland, Norge och Sverige bör utformas.
  • Informationen om samer och samisk kultur bör uppdateras med en bild av samerna som stämmer överens med hur samerna lever i dag.
  • Skolan bör i högre grad än idag ta hänsyn till ungdomarnas åsikter i utformningen av utbildning kring samiska frågor.
  • Sametingen bör öka sina kontakter med samiska barn och ungdomar för att ha en dialog om på vilket sätt myndigheterna betraktar en persons tillhörighet till den samiska gruppen i enlighet med lagen och för att informera om sametingens verksamhet.
  • Regeringarna bör ge medel till en lämplig myndighet eller organisation för att undersöka förekomsten av diskriminering/mobbning bland barn ur de nationella minoriteterna.
  • Regeringarna bör utöka informationen om barnets rättigheter bland samiska barn och ungdomar med syfte att motverka diskriminering.
  • Sverige, Norge och Finland bör se till att barnkonventionen översätts till de olika samiska varianterna.

  • Rapporten är utgiven av Barnombudsmannen i Sverige i samarbete med Barneombudet i Norge och Barnombudsmannen i Finland med stöd av Länsstyrelsen i Lapplands län och Europeiska regionala utvecklingsfonden.