Öka barns och ungas inflytande inom landstingen

Arton av tjugo landsting och regioner i Sverige har fattat beslut om att arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Kalmar och Östergötland är de enda landsting som uppger att de systematiskt gör konsekvensanalyser innan de fattar beslut som rör barn och unga.

I rapporten "På lång sikt – Barnkonventionen i landstingen 2007", har Barnombudsmannen för femte gången frågat landsting och regioner hur de arbetar med att genomföra barnkonventionen. Samtliga landsting utom Kronoberg har svarat på enkäten.

Landstingen arbetar med många frågor som rör barn och unga. De bör därför utveckla sitt arbete med att analysera vilka konsekvenser beslut som fattas kan få för de yngsta invånarna. Rapporten visar att även Stockholm har påbörjat arbetet med konsekvensanalyser för barn.

De flesta landsting har utvecklat någon metod för att ge unga invånare inflytande och flera har fattat övergripande beslut om att barns och ungas åsikter ska inhämtas i frågor som berör dem.

- Arbetet med att ge de yngsta invånarna inflytande går långsamt framåt. Med deras kunskaper och erfarenheter blir besluten bättre, säger barnombudsman Lena Nyberg. Enligt enkätsvaren verkar inte särskilt många politiker fråga om barns och ungas egna åsikter. Det verkar också saknas tydliga direktiv från chefer om att dessa åsikter ska synliggöras inför beslut som berör barn och unga.

  • 2005 uppgav sju landsting att de hade en särskild handlingsplan, strategi eller policy för att genomföra barnkonventionen. 2007 uppgav endast fyra landsting att de har en särskild plan för hur barnkonventionen ska tillämpas.
  • 2005 uppgav inte något landsting att revisionen hade följt upp arbetet med barnkonventionen. 2007 uppgav två landsting att revisionen har följt upp arbetet.

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53.