Flickor och pojkar med funktionsnedsättningar bör få sina rättigheter bättre tillgodosedda

Idag föreslår LSS-kommittén att tydliga skrivningar som stärker barnperspektivet ska införas i LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Barnombudsmannen har under kommitténs fleråriga arbete haft en representant med som expert till kommittén.

- Det är mycket glädjande att kommittén föreslår att ett särskilt avsnitt ska införas i LSS med fokus på att stärka barnperspektivet inom ramen för LSS, säger barnombudsman Lena Nyberg i en kommentar till LSS-kommitténs slutbetänkande som idag överlämnas till Folkhälsoministern. Jag välkomnar särskilt de tydliga skrivningar som understryker att varje barn har rätt att få relevant information om, och rätten att få komma till tals beträffande, de åtgärder som rör dem enligt LSS.

Betänkandet föreslår att Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram metoder som kan säkerställa att barns och ungas inställning och synpunkter kommer fram. Metoderna ska kunna vara till hjälp både inför ett beslut om LSS men också i det dagliga arbetet med barn som har olika typer av insatser enligt LSS.

Artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) handlar om att hänsyn till vad som är barnets bästa ska beaktas när beslut som rör barn ska fattas. Enligt förslaget ska motsvarande skrivning införas i LSS.

- Detta är ytterligare ett exempel på ett viktigt förslag i betänkandet som jag hoppas kan ha positiva effekter för de barn som har behov av insatser enligt LSS, fortsätter Nyberg.

- Det är också bra att kommittén föreslår att registerkontroll ska införas för personer som ska arbeta som personliga assistenter, eftersom det minskar risken för att barn ska utsättas för övergrepp, fortsätter barnombudsman Lena Nyberg.