Det går långsamt med genomförandet av barnkonventionen!

Statliga myndigheters arbete spelar en mycket viktig roll för att barns rättigheter ska stärkas och tillgodoses i Sverige.

Barnombudsmannen presenterar idag en rapport ”Styrning och uppföljning nyckeln till framgång” som visar att färre myndigheter än tidigare har skrivningar om hur de ska arbeta med FN: s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i sina styrdokument.

- Om utvecklingen fortsätter i den här takten så kommer regeringens och riksdagens mål att leva upp till barnkonventionen på ett nationellt plan bli svårt att nå, säger barnombudsman Lena Nyberg. Inte ens alla de myndigheter som fått särskilda regeringsuppdrag att arbeta med barnkonventionen har fattat beslut om att arbeta med den.
- Det beklagar jag, eftersom det försenar en viktig och nödvändig utveckling, fortsätter Lena Nyberg.

Barnombudsmannen har i en enkät frågat 95 myndigheter om hur de bedömer att de arbetar med att genomföra barnkonventionen. Det är den femte undersökningen som vi genomfört bland statliga myndigheter för att följa och också kunna ge regeringen en bild av hur arbetet med att genomföra barnkonventionen utvecklas.

Enligt enkätsvaren är det 26 myndigheter som i sina regleringsbrev för 2007 fick regeringsuppdrag eller återrapporteringskrav som rör barnkonventionen. Uppseendeväckande nog har tio av dessa varken fattat beslut om att arbeta med barnkonventionen eller skrivit in detta i sina styrdokument.

Myndigheter med uppdrag i regleringsbreven har minskat i procent. Däremot har antalet myndigheter med skrivningar i egna styrdokument ökat från 27 till 41 myndigheter (en ökning från 32 till 43 procent).*

- Det är myndigheternas ledningar som bär särskilt stort ansvar för att ett barnperspektiv ska få fäste i verksamheterna, säger Lena Nyberg. Arbetet måste få en tydlig prioritet i styrdokument och interna rutiner för att få genomslag i praktiken och därför är ledningens vilja, engagemang och uthållighet helt avgörande. Enstaka beslut ger ingen effekt om det inte följs av andra åtgärder som till exempel skrivningar i styrdokument, utbildning och utvecklingsarbete. Barnkonventionen har funnits i 19 år.

– Det är dags att regeringen sätter större press på att myndigheterna lever upp till barnkonventionens intentioner. Barn har rättigheter, men det är vi vuxna som bär ansvaret för att de ska bli verklighet, avslutar Lena Nyberg.

För intervjuer med Lena Nyberg kontakta pressansvariga Malin Dahlberg Markstedt 070- 437 87 64.

*Ett sakfel har korrigerats i pressmeddelandet och i skrivningen på sidan 12 i rapporten.