Ett lyft för idrotten

När idrotten fungerar som bäst stärker den barns lika värde och hjälper barnen att utvecklas. Därför är det med glädje Barnombudsmannen tagit del av förslaget att förordningen om statens stöd till idrotten ska ha ett barnperspektiv. Nu är det särskilt viktigt att regeringen hittar former för utvärdering och att inte barnens egna initiativ glöms bort.

Idag presenterar Barnombudsmannen sitt svar på betänkandet ”Föreningsfostran och tävlingsfostran – en utvärdering av statens stöd till idrotten”.

- Det är bra att utredningen har FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, som en utgångspunkt i flera förslag. Det här blir en tydlig signal från staten, menar Lena Nyberg. Nu ska ambitionen kring barnperspektivet höjas i idrottsrörelsen.

Barnombudsmannen är även positiv till att staten börjar utvärdera idrottspolitikens resultat.

- Äntligen finns det en chans att påverka innehållet på lång sikt, anser Lena Nyberg. Men för att kunna utvärdera behöver vi indikatorer på till exempel föreningsdemokrati och barns och ungas inflytande. Målen måste följas upp på ett fungerande sätt.

För att barn och unga ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt inom idrotten, måste vuxenvärlden se trenderna som är viktiga för barn. Genom att stimulera barns och ungas egna initiativ går det att skapa nya idrotter där deras hälsa och självkänsla stärks.

- Det finns ett behov av nytänkande kring fördelningen av stöd till idrott och motion utanför Riksidrottsförbundet, säger Lena Nyberg. Ett exempel är Svenska skateboardförbundet som idag är exkluderade från bidrag för att förbundet inte uppfyller Riksidrottsförbundets medlemskrav.

Och det är inte bara små idrotter som kommer i kläm. Barn under sju år, barn med funktionsnedsättningar och barn från de olika nationella minoriteterna riskerar att inte omfattas av bidragen. Därför anser Barnombudsmannen att den utredning som föreslås i remissen om idrotter utanför Riksidrottsförbundet även ska ta hänsyn till dessa barns specifika situation.

- Barn och unga ska ha lika möjligheter, oavsett var de bor i landet, härkomst och ställning i övrigt. Men i praktiken är det inte så.

För ytterligare information och intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta pressansvarig Malin Dahlberg Markstedt: 070-43 78 764.