Rättssäkerheten brister när elevernas betyg inte kan omprövas

Om remissyttrande i aktuellt skolförslag.

- Det är en brist i rättssäkerheten när elever inte kan få sina betyg omprövade. Utan en möjlighet att få sitt betyg omprövat är risken stor att elever inte vågar uttrycka sig fritt i skolan. Det säger barnombudsmann Lena Nyberg i en av flera kommentarer till innehållet i betänkandet om hur gymnasieskolan föreslås reformeras.

Barnombudsmannen har nyligen överlämnat sitt remissyttrande över Betänkandet (SOU 2008:27) Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola till utbildningsdepartementet.

Barnombudsmannen är positiv till flera av utredningens förslag, till exempel att skrivningarna kring olika skolformer i skollagen görs så lika som möjligt.

- Det är viktigt att elever kan förvänta sig att få likvärdiga villkor i skolan oavsett vilken huvudman skolan har. Det ska inte vara någon skillnad mellan kommunala skolor och fristående skolor, då alla finansieras med offentliga medel, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen är däremot besviken över att förslaget inte innebär att elever får lika självklart inflytande som fackliga organisationer och högskolor i det nationella råd som Skolverket föreslås inrätta. Rådet ska vara rådgivande till Skolverket i strategiska frågor som rör utveckling inom gymnasial utbildning.

- Det är synd att utredningen inte föreslagit förbättringar när det gäller former att inhämta elevers åsikter på. Det saknas också tydliga skrivningar om att huvudmannen borde samråda med elevrepresentanter vid utformningen av lokala kurser, fortsätter Lena Nyberg.

Enligt artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) ska barn få komma till tals och vara delaktiga i frågor som berör dem. Elevernas rätt till inflytande exempelvis över utformningen av utbildningen är inte tillräckligt tydligt formulerat i förslaget.

- De som främst berörs av kursernas innehåll, det vill säga eleverna, bör ges inflytande i omfattningen och utformningen av dem, tycker Lena Nyberg. Förslaget måste utvecklas med en tydlig möjlighet till elevinflytande.

Avslutningsvis välkomnar barnombudsmannen utredningens förslag om att eleven ska ha rätt till studie- och yrkesvägledning, och att det ska skrivas in i skollagen.

- Många av de ungdomar jag möter säger att det kan vara stressande att veta att de val de gör till gymnasiet som 15-åringar har så stor effekt för resten av livet. Då är det viktigt att varje elev får så goda chanser som möjligt att välja rätt för honom eller henne, avslutar Lena Nyberg.

För intervjuer med barnombudsman Lena Nyberg kontakta pressansvarig Malin Dahlberg Markstedt: 070-4378764.