Risk för betyg redan i trean när nya nationella prov föreslås

Regelbunden uppföljning är grunden för en bra utbildning. Oavsett hur proven ser ut måste frågan om lärarnas kompetens och förutsättningar hamna i fokus. Barnens kunskapsutveckling och hur de själva upplever skolan måste hela tiden följas upp och utvärderas.

Barnombudsmannen överlämnar sitt yttrande över förslagen i departementspromemorian: ”Fler obligatoriska nationella ämnesprov i grundskolan m.m”  (U2008/4707/S).

Barnombudsmannen är positiv till att utredaren vill ha en likvärdig skola för alla elever. Samtidigt menar Barnombudsmannen att det är viktigt att de nationella proven i årskurs 3, 5 och 9 bara är en del av underlaget i bedömningen av barnets hela kunskapsutveckling.

- Det är viktigt att uppföljning och utvärdering sker regelbundet med varje elev, både muntligen och skriftligen, menar barnombudsman Lena Nyberg. Den pedagogiska dokumentationen kan då bli ett viktigt instrument för att ringa in varje elevs enskilda behov av stöd. Den kan också bli ett viktigt redskap för att säkerställa en god kunskapsutveckling hos varje elev.

- Förslaget att införa nationella prov för årskurs 3, 5 och 9 presenteras som ett led i att säkerställa kvaliteten i lärarnas betygssättning på elevernas kunskaper. Risken är då att  nationella prov för årskurs 3 kan komma att leda till betyg redan i trean. Så tidigt är få barn mogna för betyg, avslutar Lena Nyberg.

För intervjuer med Barnombudsmannen Lena Nyberg kontakta pressansvarig Malin Dahlberg Markstedt: 070-43 78 764.