Oacceptabla brister i stödet till barn som upplever våld

Idag presenterade Socialstyrelsen resultatet av den första nationella tillsynen av kommunernas arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Tillsynen har genomförts i 80 kommuner och visar på omfattande brister.

– Jag är oroad över de mycket stora brister som framkommer av Socialstyrelsens kartläggning. Enligt granskningen brister insatserna i många kommuner. I praktiken betyder det att många barn som drabbats av våld i familjen inte får den hjälp de har rätt till. Barnen blir osynliga. Det är både ledsamt och oacceptabelt och nu krävs omfattande åtgärder för att stärka skyddet för de barn som upplever våld i nära relationer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barn som upplever våld i familjen har rätt till stöd. Trots det är skillnaderna mellan kommunerna stora och i granskningen får alla kommuner någon form av anmärkning, i sju kommuner riktar Socialstyrelsen allvarlig kritik mot bristerna.

– Det är givetvis mycket bekymmersamt om bostadsorten avgör om barn som far illa får hjälp och stöd. FN:s barnrättskommitté i Genève kritiserade dessa skillnader i sin senaste granskning av Sverige. Skillnaderna är inte förenliga med det grundläggande synsättet i barnkonventionen om att barn ska behandlas likvärdigt och att barn som är i behov av stöd och skydd ska erbjudas detta, säger Fredrik Malmberg.

Socialstyrelsen har nu tagit fram allmänna råd för att förtydliga för kommunerna och kontinuerlig uppföljning ska genomföras.

– Jag välkomnar insatserna men bristerna är så allvarliga att fler åtgärder krävs. Barns rättsliga skydd måste stärkas och beslutsfattare på nationell nivå måste införa ett uppföljningssystem som kan avslöja och åtgärda kvalitetsbrister, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har föreslagit till regeringen att barn som upplever våld ska ses som brottsoffer i straffrättslig mening. En sådan lagändring skulle försvåra att dessa barn osynliggörs.

Idag saknas kunskap på nationell nivå om hur många barn som far illa och anmäls till socialtjänsten, hur ofta utredningar inleds, vad dessa utredningar leder till för åtgärder och vilka resultat åtgärderna utmynnar i. Från årsskiftet har Socialstyrelsen rätt att meddela föreskrifter, som är tvingande för socialtjänsten. Barnombudsmannen anser att föreskrifter, bättre än allmänna råd, skulle säkerställa en likvärdig bedömning i landet. Det måste också finnas en uppföljning av socialtjänstens arbete som möjliggör nationella jämförelser.

För mer information kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig vid Barnombudsmannen: 0704-37 87 64.