Besparingar riskerar att drabba barn och unga

Barnombudsman Fredrik Malmberg presenterar på onsdagen myndighetens bild av hur långt Sverige har kommit i arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, i ett möte med FN:s barnrättskommitté i Genève.

– Barnkonventionen fyller 20 år i år men har ännu inte fått ett ordentligt genomslag i det svenska samhället, säger Fredrik Malmberg. I besparingstider är det viktigare än någonsin med ett tydligt barnperspektiv i samband med budgetarbetet på lokal, regional och nationell nivå. De mest utsatta grupperna riskerar annars att drabbas av kortsiktiga besparingar.

FN:s barnrättskommitté har tidigare riktat kritik mot Sverige för att arbetet med att förverkliga barnkonventionen inte följs upp systematiskt.

– Sverige behöver en nytändning i arbetet med barnkonventionen. Hälften av Sveriges socialtjänstförvaltningar saknar ett barnperspektiv och bara några få landsting arbetar med att analysera konsekvenserna för barn och unga innan de fattar beslut som rör den här gruppen, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen ska de närmaste åren ägna mycket tid åt att driva på barnkonventionsarbetet i samarbete med olika aktörer.

– Tillsammans med den kommunala revisionen ska vi skärpa uppföljningen av barnrättsarbetet på kommunal och regional nivå, utlovar Fredrik Malmberg. Det räcker inte med att en kommun fattar ett beslut om att följa barnkonventionen. Det måste ske någonting i praktiken så att barns vardag verkligen förbättras. Genom den kommunala revisionen kan vi granska om besluten har blivit verklighet för barn.

– De regionala skillnaderna i barns levnadsförhållanden är alldeles för stora. Skolhälsovården är ett sådant exempel. Skollagen behöver skärpas så att alla elevers rätt till bra hälsovård stärks i lagstiftningen, tillägger han.

Vid en internationell jämförelse har Sverige kommit långt i arbetet med barns rättigheter. Men arbetet har tappat i tempo, anser Fredrik Malmberg.

– Barn som är placerade på hem för vård och boende, HVB, är särskilt utsatta och behöver i mycket högre utsträckning än i dag få sina rättigheter tillgodosedda. Förutom bristande säkerhet tas inte barnens rätt att uttrycka sina åsikter på allvar. Deras rätt till inflytande över sina egna liv tas inte tillvara så som barnkonventionen föreskriver. Den bilden bekräftas av den första nationella tillsynen över HVB som nu presenteras av Socialstyrelsen, avslutar Fredrik Malmberg.

För intervjuer med Fredrik Malmberg ring pressansvariga Ulla Tillgren 070-212 29 53.