Förbjud isolering av barn och unga

– All isolering av barn och unga på särskilda ungdomshem bör förbjudas. Vi vill se en lagändring, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Isolering står i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter.

 
FN:s barnrättskommitté i Genève, som är den högsta uttolkaren av barnkonventionen, har slagit fast att disciplinära åtgärder som isolering och andra straff som skadar barns fysiska och psykiska hälsa är strikt förbjudna.

Barn och unga som är omhändertagna och placerade på särskilda ungdomshem är i en särskilt utsatt situation. I dag finns det enligt lagen en möjlighet att hålla dem i så kallad avskildhet i särskilda isoleringsrum om de uppträder våldsamt eller är så påverkade av droger att de äventyrar ordningen på ungdomshemmet.

Isoleringen innebär att de unga låses in i ett särskilt rum och förbjuds att ha kontakt med någon annan person på hemmet. Isoleringsrummen på flera av landets ungdomshem har kala väggar, madrass på golvet och en lucka i dörren med bepansrat glas så att personalen regelbundet kan titta till den som isolerats. Ingreppen får inte enligt lagen användas om det inte bedöms vara absolut nödvändigt och får inte innebära isolering längre än ett dygn.

– Det måste finnas andra sätt att upprätthålla ordning och säkerhet på hemmen än att använda sig av straffliknande ingrepp som isolering. Det är inte tillåtet enligt FN:s barnrättskommitté, säger Fredrik Malmberg.

– Vi har fått oroande signaler om att denna behandling används som bestraffning, vilket står i strid med gällande lagar och regler, fortsätter Fredrik Malmberg. Personalen på ungdomshemmen måste ha stor kunskap om mänskliga rättigheter och besitta kompetens i hur de ska agera i svåra situationer. Barnen och ungdomarna är i en beroendeställning till de vuxna och har små möjligheter att få komma till tals och få sina rättigheter tillgodosedda.

Många som vistas på ungdomshem har haft en uppväxt kantad av våld och missbruk där vuxna runtomkring dem har svikit dem gång på gång.

—Barnen kan uppleva den  isolering som de utsätts för som ännu en kränkning från den vuxenvärld som svikit dem. Det kan spä på barnets ångest och problem. Deras tillit till vuxna påverkas och kan försvåra vården och rehabilitering.

Beslut om isolering kan formellt överklagas till länsrätten. Men enligt en rundringning som Barnombudsmannen har gjort till några av landets länsrätter är det inte vanligt att beslut om isolering överklagas.

– Det är viktigt att barnen och ungdomarna får information om att de kan överklaga och därmed ges en reell möjlighet att ifrågasätta det riktiga i beslutet, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen vill se tre förändringar:

  • Lagändringar som förbjuder isolering av barn. Det rör sig då om ändringar i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga § 15c och lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård § 17.
  • Inrättande av oberoende barnombud som företräder omhändertagna barns och ungas intressen.
  • Barn och unga har yttrandefrihet och ska ha rätt att på eget initiativ uttala sig i media. Det kräver att Statens institutionsstyrelse, SIS, förtydligar för sin personal att grundlagens yttrandefrihet ska tillämpas.


För intervjuer med Fredrik Malmberg kontakta Ulla Tillgren, pressansvarig, 070-212 29 53