Gemensamt uttalande från de nordiska barnombudsmännen

De nordiska barnombudsmännen vill uppmärksamma att tandvården har en unik möjlighet att komma i nära kontakt med alla barn. Tandvården får en god överblick över eventuella skador i mun-, ansikts- och halsregionen, ser hur barnet svarar och kan notera om barn uteblir från bokade vårdtider. De flesta fysiska övergrepp mot barn sker mot övre delen av kroppen. Massiv tandröta hos barn bör tolkas som uttryck för försummelse tills det motsatta är bevisat. Det bör etableras tydliga rutiner inom tandvården för att följa upp barn som inte kommer till sin behandlingstid. Att utebli kan även det vara en indikation på försummelse.

I ett gemensamt uttalande i Oslo har de nordiska barnombudsmännen tagit upp tandvårdens roll för att upptäcka omsorgsbrist och övergrepp mot barn.
Tandvårdspersonalen har en outnyttjad potential för att förebygga och upptäcka bristande omsorg och övergrepp mot barn. Tandvården har anmälningsplikt, men den nordiska erfarenheten visar att allt för få tandläkare använder sig av denna. Barnombudsmännen i Norden uppmanar beslutsfattare i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Island att förtydliga tandvårdens anmälningsplikt i alla nationella handlingsplaner som gäller övergrepp mot barn. Nationella myndigheter bör se till att tandvårdens anmälningsplikt praktiseras.Undervisning inom detta område måste bli obligatorisk i all utbildning och vidareutbildning av tandvårdspersonal. Perspektivet måste också byggas in i allt tvärprofessionellt samarbete. En yrkesmässig spetskompetens inom ramen för specialisttandvården måste utvecklas, upprätthållas och göras tillgänglig. Övriga yrkesgrupper som arbetar med barn måste också ges systematisk information om tandvårdens viktiga roll i arbetet för att skydda barn.

Med detta gemensamma uttalande uppmanar de nordiska barnombudsmännen respektive lands myndigheter att tillförsäkra att tandvårdens viktiga roll uppmärksammas i allt nationellt arbete för att förebygga och uppmärksamma omsorgsbrist och övergrepp mot barn.

Oslo 8 maj 2009
Maria-Kaisa Aula, Finland
Charlotte Guldberg, Danmark
Fredrik Malmberg, Sverige
Margrét María Sigurðardóttir, Island
Reidar Hjermann, Norge