Förbjud isolering av barn på de särskilda ungdomshemmen

- Barn och unga som är placerade på särskilda ungdomshem får inte sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det är anmärkningsvärt att barn hålls isolerade i så stor skala. Det är också djupt oroande att barn och unga som befinner sig i kris och ångest ibland har avskiljts istället för att få lämplig vård och stöd, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Dagens Ekos granskning visar att Statens Institutionsstyrelse, SiS, inte tillämpar regelverket som det är tänkt. Isolering av barn, eller avskiljning som det benämns, är tänkt som en undantagsåtgärd i extrema situationer. Men enbart under andra hälften av 2008 isolerades barn vid flera hundra tillfällen. Ett barn i 14 års åldern satt avskiljd vid tio tillfällen under loppet av tre månader.

De stora bristerna i dokumentation innebär att det är svårt att i efterhand granska om de stränga villkor som lagen ställer för att avskiljning ska få ske verkligen har varit uppfyllda.  Av dokumentationen kan dock utläsas att avskiljning långt ifrån alltid har använts korrekt. Det finns starka skäl att misstänka att avskiljning ibland har använts rutinmässigt, eller som straff eller att personalen har provocerat den unge, så att han eller hon blivit aggressiv, vilket sedan lett till avskiljning.

- Jag tycker att de brister och missförhållanden som framkommit är graverande. Barn och unga som vårdas med tvång befinner sig redan i en utsatt situation och de upplever att de har små möjligheter att hävda sina rättigheter när dessa kränks. Isolering är ett mycket omfattande ingrepp i barnets personliga frihet. Sveriges regering måste ta kritiken från FN:s barnrättskommitté i Genève på allvar och omedelbart stärka rättssäkerheten för barn och unga som vårdas på de särskilda ungdomshemmen. Isolering av barn ska inte vara tillåten, säger Fredrik Malmberg.

I mitten av juni uppmanade FN:s barnrättskommitté i Genève den svenska regeringen att ”som prioriterat ärende se över nuvarande praxis med isolering, vid behov även ändring av nu gällande lagar och andra författningar”. Kommittén rekommenderade också Sverige att ”begränsa användningen av denna åtgärd till mycket exceptionella fall, förkorta den tillåtna isoleringsperioden och eftersträva dess slutliga avskaffande..”

Barnombudsmannen anser att:

• tillsynen på institutionerna måste skärpas med tätare, längre och fler oanmälda inspektioner. Socialstyrelsen som tar över tillsynen av de särskilda ungdomshemmen från årsskiftet bör få tydliga direktiv om detta.
• det bör inrättas oberoende barnombud som enbart företräder omhändertagna barns och ungas intressen. Denna funktion kan exempelvis kopplas till Socialstyrelsens tillsynsavdelning.
• all personal som arbetar med barn som är placerade utanför sitt hem ska utbildas i konflikthantering, barnkonventionen och andra rättighetsdokument samt riktlinjer från FN.
• avskiljning (isolering) av barn och unga på särskilda ungdomshem inte ska vara tillåtet.

För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg kontakta Ann Engblom 08-692 29 61.