Stärk barnets rättigheter i socialtjänsten

– inför skyddsåtgärder för de barn vars vårdnadshavare säger nej till stöd men där de stränga kraven för omhändertagande inte är uppfyllda

Den senaste tiden har flera fall där barn far illa väckt stor uppmärksamhet och kritik har riktats mot att inte fler åtgärder har satts in för att skydda barnen.

Barnombudsmannen anser, utan att kommentera de enskilda fallen, att barnets rättigheter måste stärkas i socialtjänsten. Vi har vid ett möte i april lämnat flera förslag till förändringar till den Barnskyddsutredning som just nu ser över skyddet och stödet för barn och unga. Barnskyddsutredningen väntas lämna sina förslag till regeringen i juli.

 - Vi är oroade över de situationer där föräldrar inte frivilligt går med på att ta emot stöd för barnet från socialtjänsten samtidigt som de stränga kraven för omhändertagande enligt LVU inte är uppfyllda. I dessa fall kan socialtjänsten förlora sin möjlighet att stödja barnet. Jag anser att det krävs en lagändring som ger socialtjänsten bättre möjligheter att stödja dessa barn som är i riskzonen för omhändertagande, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

För äldre barn som riskerar att omhändertas finns i dag vissa möjligheter att ta till ett sk ”mellantvång” och kräva att barnet deltar i öppen behandling eller träffar en kontaktperson. För de allra yngsta barnen där insynen i familjen är mindre saknas i praktiken motsvarande möjlighet. Vi har föreslagit till Barnskyddsutredningen att socialtjänsten med ”mellantvång” ska kunna kräva att barnet får ta del av stödjande insatser.

 - Det är viktigt att de yngsta barnen, där det finns oro för deras utveckling, kan få stöd och uppföljning från socialtjänsten. Man bör exempelvis kunna ställa krav på att barnet får gå i en viss förskola eller förskoleklass eller ta del av stödjande behandling, säger Fredrik Malmberg.

Här följer fler förslag som Barnombudsmannen har lämnat till utredningen som syftar till att stärka barns skydd:

* När en familj med barn som är i behov av stöd flyttar mellan kommuner kan sekretessregler hindra socialtjänsten från att informera den nya kommunen. Detta problem måste lösas. Lagstiftningen måste möjliggöra för socialtjänsten att informera socialtjänsten i en annan kommun även i de fall där stödet enbart handlar om frivilliginsatser.
* Anmälningsskyldigheten måste följas upp och den som anmäler måste få återkoppling. I dag saknas nationell statistik om antalet anmälningar och hur dessa hanteras. Vi vet exempelvis inte om fler eller färre anmälningar om att barn far illa leder till utredningar.
* Barn måste i högre grad komma till tals och få sin vilja beaktad i ärenden som rör socialtjänstlagen eller LVU. Forskning visar att barnen ofta blivit åsidosatta och inte gjorts delaktiga i beslutsprocessen vid vård eller omhändertagande.
* Vårdnadsöverflyttning bör användas i betydligt högre utsträckning när barn varit placerade under en längre tid och möjligheterna till återvändande till de biologiska föräldrarna förefaller små. Även möjligheten till adoption av familjehemsplacerade barn bör underlättas.
* Socialtjänstens stöd och fortbildning av familjehemsföräldrar måste stärkas och differentieras efter barnets behov.
* Krav måste ställas på att personalen på särskilda hem för vård och boende har adekvat beteendevetenskaplig utbildning och att de är dokumenterat lämpliga för denna typ av arbete.

För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg kontakta Ann Engblom 08-692 29 61.