Vården på de särskilda ungdomshemmen måste ses över - inte enbart dokumentationsrutiner

Vi vet nu att barn har isolerats i mycket stor skala på de särskilda ungdomshemmen. Enligt barnens berättelser och det som Statens institutionsstyrelse, SiS, har dokumenterat används isolering långt ifrån alltid korrekt. Det finns starka skäl att misstänka att avskiljning har använts rutinmässigt eller som straff.

I diskussionen har företrädare för SiS hävdat att det huvudsakligen handlar om brister i dokumentationen, inte i hur avskiljning tillämpas. Nu senast i morse hörde vi detta som en förklaring till att det i många fall inte är noterat att läkare kontaktats vid isolering av barn under 15 år, något som lagen kräver.

- Jag tillåter mig att tvivla på att det här framförallt handlar om brister i dokumentation, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

- Bär det sannolikhetens prägel att personalen exempelvis skulle välja att skriva in i barnens journaler att barnen dricker Coca Cola ur en burk istället för ett glas eller att de har svårt med sitt språk men samtidigt utelämna helt avgörande uppgifter i journalanteckningarna om att barnet är påverkat av droger och inte kan hållas till ordningen eller att barnet uppträder mycket våldsamt?

Är det inte mer sannolikt att personalen faktiskt antecknat vad som har hänt men att man har fått dålig information från SiS om när isolering av barn är tillåtet enligt svensk lag? Inget nytt fenomen i så fall.  Justitieombudsmannen påpekade i ett yttrande om avskiljning år 2007: ”Det är angeläget att den bestämmelsen inte tillämpas på ett sådant sätt att vården bedrivs i en gråzon och därigenom kan komma att ske på ett sätt som inte står i överensstämmelse med lagstiftningen.”

- Det räcker med andra ord inte med att SiS ledning nu säger sig vilja förbättra rutinerna för hur man dokumenterar isolering av barn. Det krävs också genomgripande åtgärder för att förändra hur barn behandlas på de särskilda ungdomshemmen, enligt Fredrik Malmberg.

Personalen måste få ett betydligt bättre stöd i att hantera konflikter och förebygga att svåra situationer uppstår. Personalen måste också kontinuerligt ges fortbildning i barnkonventionen och andra rättighetsdokument samt riktlinjer från FN. Ett annat grundläggande krav är förstås att personal med rätt grundkompetens rekryteras. Personalen har utan tvivel ett svårt jobb och de måste både ha och få rätt förutsättningar för att klara uppgiften.

Det är inte heller tillräckligt att låta SiS ännu en gång se över hur avskiljning har tillämpats av myndigheten, som regeringen föreslår.

- SiS har redan utövat tillsyn över sig själv med känt resultat. Nu krävs istället en oberoende granskning av vad som har förekommit för att säkerställa att myndigheten inte tillämpar regelverket felaktigt. En oberoende granskning skulle också bidra till att ge både SiS och regeringen tydlig information om när reglerna har överträtts och när regelverket har följts. Jag föreslår därför att SiS ledning lämnar samtliga avskiljningsbeslut som rör hösten 2008 till Justitieombudsmannen för en sådan oberoende granskning, avslutar Fredrik Malmberg.
 
För intervjuer med barnombudsman Fredrik Malmberg kontakta Ann Engblom 08-692 29 61.

Läs barnrättskommitténs rekommendationer på engelska