Ett Sverige för alla barn?

Barnombudsmannen och SCB presenterar den samlade barnstatistiken

Idag presenterar Barnombudsmannen och Statistiska Centralbyrån 2010 års upplaga av Upp till 18 – fakta om barn och ungdom på ett seminarium på Nalen tillsammans med Barnombudsmannens råd med barnrättsexperter.

Det finns 1,9 miljoner barn i Sverige. Det innebär att barnen utgör en femtedel av befolkningen.

I årets upplaga av Upp till 18 uppmärksammas särskilt barn i utsatta situationer. Den bild som ges är mycket bekymmersam.

– De flesta barn har det bra i vårt land. Men det finns också barn som lever i stor utsatthet. Barn vars föräldrar har dålig ekonomi, barn som utsätts för våld i hemmet och barn som är placerade i samhällsvård. För dessa barn finns mycket kvar att göra, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har i år träffat och lyssnat till hundratalet barn och unga placerade på HVB och i familjehem genom ett regeringsuppdrag som syftar till att förbättra den sociala barnavården. Den bild forskningen ger bekräftas i mötena med de enskilda barnen.

– De allvarliga bristerna i omsorgen av de 20 000 barn och unga som varje år omhändertas och placeras är en av välfärdsstatens blinda fläckar, säger Fredrik Malmberg.

Sverige förband sig redan 1990 att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnombudsmannens uppdrag handlar om att driva på och bevaka genomförandet av barnkonventionen i det svenska samhället.

– FN:s barnkonvention gäller alla barn i Sverige. Först när alla barn åtnjuter sina rättigheter i verkligheten kan vi säga att vi har ett Sverige för alla barn, säger Fredrik Malmberg.

Fakta om barn och unga:

• Fyra av tio barn bor i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg eller Malmö, jämfört med tre av tio år 1990. Högst andel barn finns i förortskommunerna.

• Tre av fyra barn bor med båda sina föräldrar. Drygt tre procent av alla barn med gifta eller samboföräldrar var med om att föräldrarna separerade förra året.

• Växelvis boende efter separation är betydligt vanligare idag (20 procent) jämfört med 1980 (en procent).

• Sju av tio barn upp till 13 år har alla fyra mor- och farföräldrar i livet. Bland 13-17-åringarna är det tre av tio.

• År 2009 kom 2 250 asylsökande ensamkommande barn till Sverige. Antalet ensamkommande barn har nära femfaldigats sedan år 2005.

• Läsåret 2008/2009 slutförde drygt 600 flickor och 900 pojkar inte grundskolan.

• Tiden ett barn bott i Sverige har en avgörande betydelse för hur högt meritvärdet är läsår 9. Nära tre av fyra som bott mindre än fem år i Sverige får inte betyget godkänd i ett eller flera av kärnämnena.

• År 2009 invandrade drygt 4 000 utrikes födda barn i åldern 12-15 år. Om de stannar i Sverige kommer de att ha varit i landet i mindre än fem år när det är dags för grundskolebetyg. 

• Två tredjedelar av flickorna och varannan pojke läser böcker minst en gång i veckan. Ungefär vart fjärde barn i åldern 7-15 år spelar något instrument.

• En tredjedel av 2-5-åringarna och hälften av 5-9-åringarna använder internet upp till en timme varje dag.

• Allt fler 11-15-åringar tränar intensivt minst fyra gånger i veckan på sin fritid. Mest tränar pojkar i 15-årsåldern. Av dem tränar nästan hälften minst fyra gånger i veckan.

• 31 procent av flickorna och 28 procent av pojkarna i årskurs 9 röker och/eller snusar. Motsvarande siffror för år 2 på gymnasiet är 43 procent respektive 40 procent.

• Andelen elever i årskurs 9 som dricker alkohol har minskat sedan 1970-talet. Andelen unga som provat narkotika minskade under början av 2000-talet men har ökat något de senaste två åren.

• Kränkande behandling i skolan drabbar många barn och unga. Under 2009 fick Barn- och elevombudet, BEO, in cirka 600 anmälningar som avsåg skolor som inte gjort tillräckligt för att stoppa kränkande behandling.

• Omkring 1 850 barn med skulder förekommer i Kronofogdens register. Sju av tio är pojkar. Antalet skuldsatta barn har mer än halverats sedan år 2003. Flera genomförda regelförändringar är största förklaringen till minskningen.

• I slutet av år 2008 levde 4 276 barn med skyddade personuppgifter i Sverige. Antalet barn har ökat med sex procent per år de senaste tio åren. Många av dem har bevittnat eller själva blivit utsatta för våld och hot.

Presskontakt: Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: +46 (0)8 692 29 64