Kommundialog om ensamkommande asylsökande barn: Länsstyrelserna bör få viktig roll

Idag har representanter från tio svenska kommuner diskuterat hur man kan säkerställa ett bra och värdigt mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för brister i mottagandet av ensamkommande asylsökande barn. Barnombudsmannen hade kallat till mötet för att kommunerna skulle utbyta erfarenheter och lära av varandra.

– Vi vill få fler kommuner att ta sitt ansvar och ta emot ensamkommande asylsökande barn. Men lika viktigt är att kommunerna har ett bra mottagande så att barnen får sina rättigheter tillgodosedda, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Tre viktiga förbättringspunkter
Kommunerna pekade på tre viktiga punkter att fokusera på för att förbättra mottagandet av ensamkommande asylsökande barn:

• Gode män måste få adekvat utbildning och handledning. Den gode mannen har en viktig roll som ställföreträdande förälder och måste ges förutsättningar att bevaka och säkerställa barnets intressen och rättigheter.

• Boendet måste individualiseras. Det handlar om att hitta rätt boendeform för varje barn utifrån hans/hennes behov. Kommunerna behöver kunna erbjuda familjehem, gruppboenden med mycket omsorg och eget boende med personalstöd. Det behövs också alternativa boendeformer i kommuner där det råder bostadsbrist.

• Det behövs fungerande regionala nätverk för kunskapsutbyte och utbildningsinsatser. Samverkan över kommungränserna ser väldigt olika ut. Små kommuner upplever ofta att de saknar resurser och kompetens. Här måste landshövdingarna och länsstyrelserna ta ett större ansvar.

– Kommunerna uttrycker att det finns stora brister i samverkan och efterlyser en aktör på regional nivå som kan ge stöd. Det är viktigt att ta detta på allvar och ge länsstyrelserna en sådan roll, säger Fredrik Malmberg.

”Se barnen som de kompetenta människor de är”
Skellefteå kommun har sedan länge ett etablerat mottagande av ensamkommande asylsökande barn, som man tycker fungerar bra. Pär Åhdén, enhetschef för individ- och familjeomsorgen inom socialtjänsten, har några rekommendationer till de kommuner som står i startgroparna för att utveckla ett mottagande:

– Det viktigaste är att se de här barnen som de kompetenta människor de är. Personalen på gruppboendena måste få möjlighet att prata ihop sig för att hitta sina arbetsformer och ett gemensamt förhållningssätt. Att ha kloka gode män som stöttar barnen är lika viktigt som bra personal, säger han.

Lomma börjar ta emot ensamkommande
Under 2010 väntas 2 400 ensamkommande barn söka asyl i Sverige. Det är cirka 150 fler än förra året. Men i dagsläget tar endast 170 av Sveriges 290 kommuner emot ensamkommande asylsökande barn. Många barn tvingas leva i transitboenden under lång tid innan de får plats på ett långvarigt och stabilt boende under asylprocessen.

Lomma kommun tillhör de kommuner som hittills inte tagit emot ensamkommande asylsökande barn, men som nu har beslutat sig för att starta ett mottagande.
– Det formella beslutet om en avsiktsförklaring fattas imorgon i kommunfullmäktige, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Berngarn.

Dokumentation sprids till samtliga kommuner
De deltagande kommunerna var Göteborg, Lomma, Katrineholm, Skellefteå, Sorsele, Timrå, Torsås, Vimmerby, Östersund, Österåker. Några av kommunerna har ett etablerat mottagande av ensamkommande asylsökande barn, andra tar i dagsläget inte emot ensamkommande asylsökande barn.

Diskussionerna har dokumenterats och samtliga kommuner i landet kommer innan årsskiftet att få en sammanställning med förslag på åtgärder för att säkerställa ett bra och värdigt mottagande av ensamkommande asylsökande barn.


För mer information, kontakta:

Catherine Johnsson, pressansvarig Barnombudsmannen: 08-692 29 64.