Kommuner kallas till dialog om arbetet mot kränkande behandling i skolan

Barnombudsmannen samt Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen har i samarbete låtit kalla tio kommuner för att säkerställa att lagens krav om nolltolerans mot kränkningar i skolan efterlevs. Dialogen äger rum hos Barnombudsmannen tisdagen den 11 maj 2010 kl 10-15.

Enbart under 2009 tog Barn- och elevombudet och Skolinspektionen emot 603 anmälningar om kränkande behandling. Kränkningar i skolan är också en av de vanligaste orsakerna till att barn och unga kontaktar Barnombudsmannen. Barnen sätter ord på det faktum att 9 av 10 skolor i Sverige brister i det förebyggande arbetet mot kränkningar.

– Skolorna är enligt lag skyldiga att ha rutiner för att förebygga och åtgärda kränkande behandling. En ny plan ska upprättas varje år utifrån den aktuella situationen på skolan. Detta ska ske i nära samverkan med barn, elever och personal. Min erfarenhet är att många kommuner brister i uppföljningen, säger Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen Lars Arrhenius.

Barnombudsmannen har i samarbete med Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen valt ut tio kommuner med vilka vi önskar föra en dialog. 

Vi har utifrån tidigare genomförda utvärderingar av Skolinspektionen samt Sveriges Kommuner och Landsting valt ut kommuner som antingen representerar goda exempel eller som står inför flera utmaningar.

De kommuner som kallas är Göteborg, Orsa, Lessebo, Luleå, Örnsköldsvik, Götene, Västerås, Åstorp, Danderyd och Norrköping.

– Vi hoppas att samtalen med kommunerna ska bidra till att undanröja hinder och formulera lösningar som leder till att kommunerna med större framgång förverkligar lagens krav om nolltolerans mot kränkande behandling i skolan, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Vid mötet önskar vi diskutera tre huvudfrågor med kommunerna:

• Vad anser ni krävs av kommunen för att lagstiftningens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan ska genomföras i praktiken?
• Vad anser ni krävs av kommunen för att säkerställa och följa upp att skolorna bedriver ett bra och systematiskt arbete mot kränkningar?
• Vad anser ni krävs av kommunen för att säkerställa omedelbara och breda insatser vid allvarliga kränkningar i skolmiljön?

För mer information, kontakta:

Catherine Johnsson, pressansvarig Barnombudsmannen: 08-692 29 64

Joanna Abrahamsson, pressekreterare Barn- och elevombudet: 08-58 60 82 48

…………………………………………
Kommunerna är kallade enligt 5 § i lagen om Barnombudsman i syfte att föra en dialog om de åtaganden som finns enligt barnkonventionen och i förhållande till svensk lagstiftning. Syftet med dialogen är inte tillsyn eller att ge kritik i enskilda ärenden, det ingår inte i Barnombudsmannens uppdrag.