Gemensamt uttalande från de nordiska barnombudsmännen

De nordiska barnombudsmännen har identifierat gemensamma brister i tillämpningen av rättigheter för barn som är omhändertagna  av samhället. I ett gemensamt uttalande i Köpenhamn har de nordiska barnombudsmännen tagit upp sin oro för dessa barns bristande möjlighet till fullgod utbildning, brister i tillsynen och deras möjligheter att överklaga beslut som rör deras liv.

I likhet med alle andre barn har barn i offentlig omsorg grundläggande rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Många av barnen som har omhändertagits av samhället har haft en uppväxt kantad av våld och missbruk där vuxna runt omkring dem har svikit gång på gång. Det är därför ytterst viktigt att barnen får sina rättigheter uppfyllda när samhället tar vid.

Trots de nordiska ländernas olikheter när det gäller samhällets omhändertagande av barn, ser vi tre gemensamma och allvarliga utmaningar som varje land står inför:

1. Omhändertagna barn har inte samma tillgång till utbildning som andra barn
Forskning visar att skolgång och utbildning är den viktigaste faktorn för att klara ett liv som vuxen. Trots detta får dessa barn ofta för lite utbildning och inte utbildning i alla de obligatoriska ämnena.

2. Bristande barnperspektiv i tillsynen
Tillsynen har allt för sällan barnets perspektiv och deras rättigheter tillvaratas därför ofta inte. Dessutom kommer barnet sällan själv till tals.

3. Barn har låg kunskap om sina rättigheter och möjligheten att överklaga
Många barn känner inte till sina rättigheter enligt barnkonventionen, vet inte hur man överklagar och vart man vänder sig för att få hjälp med att utforma ett överklagande.

Med detta gemensamma uttalande uppmanar de nordiska barnombudsmännen respektive lands myndigheter att organisera sig och sörja för att omhändertagna barns rättigheter tas till vara enligt barnkonventionen.

Köpenhamn den 4 juni  2010

Fredrik Malmberg, Sverige
Maria-Kaisa Aula, Finland
Lisbeth Zornig Andersen, Danmark 
Margrét María Sigurðardóttir, Island
Reidar Hjermann, Norge