Stärk skyddet för barn som dumpas i utlandet

Barnombudsmannen har i flera fall uppmärksammats på problemet med barn med svenskt medborgarskap och/eller hemvist i Sverige som av sina vårdnadshavare skickats eller lämnats utomlands för att uppfostras av släktingar eller till exempel skrivas in i koranskola. Det har väckt frågor om vilka möjligheter dessa barn har att få hjälp av svenska myndigheter.

– De dumpade barnen lämnas i dag ofta utan hjälp. De far oerhört illa. Jag vill att regeringen ser över om inte sociala myndigheter och våra utlandsmyndigheter ska ha större skyldighet än i dag att bistå de här barnen. Jag vill också att regeringen överväger om det inte bör vara en brottslig handling att som vårdnadshavare dumpa sitt barn utomlands, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har tidigare uppmärksammat regeringen på problematiken kring de ”dumpade” barnen i samband med myndighetens remissvar 2009 på utredningen ”Ingen får vara Svarte Petter – tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten”. Enligt gällande lagstiftning omfattas dessa barn av socialtjänstlagen och de insatser som socialtjänsten kan behöva bistå med handlar om ekonomiskt bistånd och insatser för barnets skydd eller stöd.

Ett beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) kan fattas även om barnet inte vistas i Sverige, det är dock oklart om denna möjlighet har använts. Passlagen har nyligen också setts över så att det numera är möjligt att utfärda pass till barn utan vårdnadshavarnas tillstånd.

Rättsläget är dock oklart när det gäller hur långt de sociala myndigheternas ansvar i praktiken sträcker sig. Beslutet om LVU kan visserligen fattas men det kan inte verkställas så länge barnet befinner sig utomlands.

Det finns med andra ord starka skäl att överväga om inte ansvaret för svenska myndigheter inklusive utlandsmyndigheterna behöver preciseras i de fall där barn som är svenska medborgare och/eller har sin hemvist i Sverige kan behöva bistånd och stöd för att ta sig till Sverige.

Barnombudsmannen anser också att regeringen bör låta utreda om inte ”dumpning” av barn utomlands bör kunna ses som en brottslig handling. Införandet av ett straffansvar skulle kunna motiveras utifrån den svåra skada som barnet drabbas av genom vårdnadshavarnas agerande. Barnet hamnar i en utsatt situation där svenska myndigheters möjligheter att ingripa till barnets skydd eller stöd är starkt begränsade.

För mer information kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig vid Barnombudsmannen: 0704-37 87 64.