Barnombudsmannen kallar kommuner till samtal om den sociala barnavården

Övergreppen i den sociala barnavården fortsätter. Men det finns stora brister i kommunerna och rutiner saknas för att förebygga, upptäcka och åtgärda vanvård och övergrepp. Det rapporterar Göteborgs-Posten idag efter att ha tagit del av uppgifter i Upprättelseutredningen.

Nu kallar Barnombudsmannen tio kommuner till samtal om den sociala barnavården. Barnombudsmannen har möjlighet att tillgripa rättsliga befogenheter. Det innebär att myndigheten kan kalla till sig kommuner, landsting och andra myndigheter för att diskutera brister i deras tillämpning av barnkonventionen.

– Förekomsten av allvarliga missförhållanden bekräftas av de barn och unga, placerade i den sociala barnavården, som jag och mina medarbetare mött och lyssnat till under 2009-2010, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Deras erfarenheter vittnar om att rättsosäkerhet och bristande respekt för barnens rättigheter tillhör vardagen än idag. Dessa brister uppmärksammade vi regeringen på i vår senaste årsrapport.

Barnombudsmannen har också nyligen skickat en enkät till landets 290 kommuner. Kommunerna har besvarat frågor om hur socialtjänsten genomför utredningar och fattar beslut om placering. Hur kommunen följer barnets eller den unges vistelse i HVB eller familjehem och agerar vid missförhållanden. Vilken eftervård som finns för barn och unga som varit omhändertagna samt hur man hanterar vårdnadsöverflyttningar.

Det har varit särskilt viktigt att få reda på hur barn och unga som omhändertas kommer till tals och får kännedom om sina rättigheter. En preliminär bearbetning av materialet visar på omfattande brister när det gäller socialnämndernas riktlinjer och rutiner för uppföljning av placerade barn.

– Det är inte acceptabelt. Kommunerna har det yttersta ansvaret för barn som placeras. Vi kommer att följa upp vår kommunenkät och kalla tio kommuner till en fördjupad dialog om hur de följer upp barn som är omhändertagna, säger Fredrik Malmberg.

Resultatet av Barnombudsmannens uppdrag 2010 att lyssna till barn och unga på HVB och i familjehem redovisas för barn- och äldreminister Maria Larsson den 4 mars.

– Samhället har ett mycket stort ansvar när ett barn omhändertas. Barnet har rätt att växa upp i trygghet, få tillgång till bra utbildning och god hälsovård, säger Fredrik Malmberg.

Presskontakt:
Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen +46 (0)8 692 29 64.