Internationell klagomekanism milstolpe i arbetet med att stärka barns rättigheter

Staters lagstiftning eller handlande kränker ibland barnets rättigheter eller är oförenliga med barnkonventionen. I dagsläget finns inga möjligheter att få detta prövat. Barnkonventionen saknar nämligen klagomålsförfarande, till skillnad från andra större internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Men FN:s medlemsstater diskuterar just nu ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) om en internationell klagomålsmekanism för brott mot konventionen. Förhandlingarna återupptas i Genève den 10 februari 2011.

Tilläggsprotokollet skulle göra det möjligt för barn och deras ombud att föra fram både individuella och kollektiva klagomål till FN:s barnrättskommitté. Exempelvis när en stats lagstiftning eller handlande kränker barnets rättigheter och är oförenliga med barnkonventionen och när alla nationella rättsmedel är uttömda.

Barnombudsmannen och dess norska motsvarighet Barneombudet uppmanar nu i en skrivelse Sveriges och Norges regeringar att bidra aktivt till att en internationell klagomekanism kompletterar barnkonventionen.

– Den process som pågår är en milstolpe i arbetet med att stärka barns rättigheter och genomföra barnkonventionen i praktiken. Om rättigheter ska ha någon innebörd måste det finnas effektiva medel för upprättelse, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Sverige och Norge har varit drivande i arbetet för att förverkliga barnkonventionen och har ett gott anseende internationellt vad gäller att förverkliga barnets rättigheter. Därför är det av betydelse hur Sverige och Norge agerar i de pågående förhandlingarna.

– Ambitionen måste vara att i positiv anda bidra till att ett så starkt tilläggsprotokoll som möjligt förhandlas fram, säger Fredrik Malmberg.

En internationell klagomålsmekanism är viktig av flera skäl. Kraven på att staterna förbättrar och stärker sina nationella system som har till uppgift att skydda barns rättigheter skulle öka. Den skulle också bidra till att praxis utvecklas om hur barnkonventionens artiklar ska tolkas.

– Vi bidrar gärna med expertkunskap i det viktiga arbete som nu pågår. För att få ett så starkt tilläggsprotokoll som möjligt bör den svenska och norska regeringen även involvera frivilligorganisationer och det civila samhället, säger Fredrik Malmberg.

Presskontakt:
Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen +46 8 692 29 61 (OBS tillfälligt nummer)