Socialnämnderna måste ta större ansvar för de placerade barnen

Barnombudsmannen kallar kommuner till dialog

I dag presenterar Upprättelseutredningen sina förslag. Förutom att titta på kompensation för placerade barn och unga som utsatts för övergrepp under åren 1920-1980 har utredningen också haft i uppdrag att ta ställning till om ytterligare åtgärder behövs för de barn som nu är i samhällets vård.

Barnombudsmannen har frågat samtliga socialnämnder i landet om de har egna direktiv för omhändertagande och placering av barn, och vad dessa i sådana fall säger. 241 av landets 290 kommuner har i nuläget besvarat enkäten.

Resultaten som Barnombudsmannen just nu sammanställer visar bland annat att endast var femte socialnämnd har egna direktiv för hur socialtjänsten ska agera när det framkommer missförhållande i familjehem eller HVB (hem för vård eller boende).

 – Missförhållanden i den sociala barnavården tillhör inte historien – de förekommer än idag. Det är socialnämnden i kommunen som har det yttersta ansvaret för barn placerade i den sociala barnavården. Det ansvaret måste man ta på betydligt större allvar, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen har möjlighet att tillgripa rättsliga befogenheter. Det innebär att myndigheten kan kalla till sig kommuner, landsting och andra myndigheter för att diskutera hur de tillämpar barnkonventionen.

Gävle, Härnösand, Järfälla, Kalmar, Härryda, Motala, Tingsryd, Tranås, Östhammar och Östra Göinge kallas nu till samtal om den sociala barnavården. Några av kommunernas socialnämnder har antagit egna direktiv för den sociala barnavården. I andra kommuner saknas sådana direktiv, och vissa kommuner har inte svarat på Barnombudsmannens enkät.

I fokus för dialogen står kommunernas ansvar för att barnets rättigheter tillgodoses under utredningen och placeringen i familjehem eller HVB, samt hur man följer upp en avslutad placering. Dialogen äger rum hos Barnombudsmannen den 11 maj 2011. OBS ändrat datum!

– Jag vill diskutera vad som är svårt och varför, och hur kommunerna kan bli bättre på att ta ansvar för de omhändertagna och placerade barnen. Tanken är att dialogen ska vara ett positivt bidrag i kommunernas arbete med placerade barn och ungdomar, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Syftet med dialogen är inte att utöva tillsyn eller att ge kritik i en enskild kommuns hantering och arbete med den sociala barn- och ungdomsvården. Samtliga 290 kommuner kommer att få ta del av resultatet av dialogen.

Den 4 mars överlämnar Barnombudsmannen myndighetens årsrapport till regeringen och statsrådet Maria Larsson. I årsrapporten presenteras dialogen med drygt 100 barn och ungdomar som nu är placerade i familjehem eller HVB. De berättar om hur de upplever den sociala barnavården och förslag på förbättringar presenteras.

I samband med årsrapporten presenteras också hela resultatet av Barnombudsmannens enkätundersökning.

 
Presskontakt:
Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen 08-692 29 64