Barnombudsmannen: Ge placerade barn framtidstro!

”Jag vill att det blir stor förändring.”

”Vi har talat från hjärtat, nu måste du göra något.”

Så säger två av de drygt 100 ungdomar, placerade på hem för vård eller boende (HVB) och i familjehem, som Barnombudsmannen har lyssnat till i projektet Unga Direkt när de riktar sig till makthavarna.

Regeringen gav för ett år sedan Barnombudsmannen uppdraget att inhämta omhändertagna barns åsikter om den sociala barnavården. Projektet är unikt genom att ett antal av de barn som medverkat har fått föra fram sina budskap och råd till de som bestämmer över den sociala barnavården.

Barnen har fått berätta om vad de tycker är bra och vad de vill ändra på i den sociala barnavården. När barnen pratar om det som är bra nämner de möten med enskilda vuxna som engagerar sig och lyssnar.

Men det finns också en annan sida. Att inte bli tagen på allvar, kollektiv bestraffning, otillgängliga socialsekreterare, en otillräcklig tillsyn av hemmen, undermålig hälsa och bristande skolgång. Sammantaget är det en bekymmersam bild av samhällsvården som tecknas av de barn och ungdomar Barnombudsmannen lyssnat till.

– Barnen berättar om allvarliga och i vissa fall lagstridiga missförhållanden. Det kan handla om att de tvingas skriva på kontrakt där de avsäger sig sina rättigheter och bestraffningsmetoder som hemreseförbud, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Placerade barn är en särskilt utsatt grupp som samhället åtagit sig att skydda och hjälpa till en tryggare uppväxt. FN:s barnrättskommitté har uppmanat Sverige att stärka rättssäkerheten för barn i samhällsvård för att leva upp till de krav FN:s konvention om barnets rättigheter ställer.

– Barnen har rätt att mötas av positiva förväntningar. Det handlar om trygghet och omsorg och att få det stöd de behöver för att få god hälsa och bra resultat i skolan, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen anser att regering och riksdag måste ta det barnen berättar på stort allvar.

– Jag förväntar mig att beslutsfattarna skyndsamt tar initiativ till de lagändringar som krävs för att de omhändertagna barnen ska få den kvalitet och trygghet i omsorgen som de har rätt att kräva, säger Fredrik Malmberg.

Förutom initiativ på nationell nivå krävs att politikerna i kommunernas socialnämnder tar sitt ansvar. Det är de som är ytterst ansvariga för de barn som placeras av socialtjänsten. Barnombudsmannen har därför i en enkät frågat landets socialnämnder om de har tagit beslut (antagit egna direktiv) för arbetet med barn och unga som omhändertas för samhällsvård.

Resultatet är nedslående. Ungefär en tredjedel av socialnämnderna svarar att de har fattat beslut om hur de placerade barnens rätt till utbildning, hälsa och sjukvård ska tillgodoses och hur detta ska följas upp. Endast 22 procent av kommunerna har fattat beslut om hur socialtjänsten ska agera när det framkommer missförhållanden i det HVB- eller familjehem där barnet är placerat.

Barnombudsmannen vill se följande förändringar:

• Tydliggör placerade barns rättigheter i lagstiftningen. Det handlar om vilka krav barnen kan ställa på att få information om sina rättigheter, vårdens innehåll och uppföljning samt hur missförhållanden kan anmälas.
• Placerade barn ska ha rätt till upprättelse och skadestånd. En oberoende instans bör inrättas dit placerade barn och ungdomar kan vända sig med klagomål när de ansvariga myndigheterna har försummat sitt ansvar.
• Skärpt lagstiftning/regelverk för HVB. Behandlingsmetoder, ordningsregler och poängsystem måste utformas för att inte strida mot barnets mänskliga rättigheter.
• Placerade barn ska ha rätt till en personlig socialsekreterare som ska kunna föra enskilda samtal med barnet. Lagstiftaren bör genomföra de förslag som lagts av Barnskyddsutredningen i betänkandet Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU).

Barnombudsmannen har också tagit fram en metod för att lyssna till barn. Skriften kommer att spridas till socialtjänsten och kommer att kunna beställas av andra myndigheter som kan ha nytta av att inhämta barns och ungdomars åsikter i olika frågor.

Barnminister Maria Larsson tar idag emot Barnombudsmannens årsrapport. Därefter samlas ett antal beslutsfattare på Kulturhuset i Stockholm för att diskutera hur vi mot bakgrund av barnens synpunkter ska kunna förbättra den sociala barnavården. Evenemanget är inte öppet för allmänheten.

Allt material finns tillgängligt på Barnombudsmannens webbplats den 4 mars kl 10.

För intervjuer kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig hos Barnombudsmannen: 08-692 29 64.