Inget barn ska behöva drabbas av vräkning

Kommuner kallas till samtal om hur de förebyggande insatserna kan stärkas

Trots regeringens nollvision vräks fortfarande barn med sina familjer. Statistik från Kronofogde-myndigheten visar att 173 barn tvingades lämna sina hem under det första kvartalet – det är 20 fler än för motsvarande period förra året. Ännu fler tvingades flytta till en annan bostad för att undvika en vräkning, vilket ur barnets synpunkt är lika illa som att faktiskt bli vräkt.

– Det här är ett allvarligt problem som vi måste göra något åt. Barn behöver en trygg boendemiljö och möjligheter till ett socialt liv med kamrater och fritidsaktiviteter. De behöver få gå i skolan utan ständiga uppbrott för att få förutsättningar till fullgoda betyg och en bra start i livet, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barn som tvingas flytta till följd av vräkning eller avhysning rycks ofta upp från hela sin tillvaro. Situationen skapar stress och barnen mår dåligt när föräldrarna hamnar i kris.

Nu vill Barnombudsmannen gå till botten med problemet. I samarbete med Kronofogdemyndigheten kommer tio kommuner att kallas till samtal hos Barnombudsmannen för att lära av de goda initiativ som finns i vissa kommuner och diskutera hur barnperspektivet kan förbättras. Barnombudsmannen har rättsliga befogenheter att begära information och att kalla in parter till överläggning men utövar ingen tillsyn.
Det är stora skillnader i hur landets kommuner hanterar vräkningar av barnfamiljer.
– Många av de vräkningsförebyggande åtgärder vi ser idag är snarare vräkningsförberedande åtgärder. Barnskyddet vid vräkningar måste förstärkas med målet att förhindra att barn vräks, säger rikskronofogde Eva Liedström Adler.

Hyresskulder är den främsta orsaken till vräkning. Socialtjänsten har ofta kontakt med de familjer som riskerar att vräkas. Det är viktigt att socialtjänsten har en handlingsplan för hur de ska agera när ett barn riskerar att vräkas och ett tydligt barnperspektiv när man utreder en familjs behov av ekonomiskt bistånd.

– Förebyggande insatser lönar sig alltid. Men fler aktörer behöver samverka när en barnfamilj inte klarar sin ekonomiska situation och riskerar att bli vräkt: bland andra hyresvärden, socialtjänsten och Kronofogdemyndigheten, säger Eva Liedström Adler.

För mer information, kontakta:

Susanne Björk, kommunikatör hos Barnombudsmannen: 08-692 29 56

Åke Lundholm, pressansvarig på Kronofogdemyndigheten: 0708-23 44 47