Barn måste kunna få rätt mot mäktiga myndigheter

Sverige uppfyller inte de krav barnkonventionen ställer. Det konstaterar Barnombudsmannen efter att de senaste åren lyssnat systematiskt på barn i utsatta situationer. Idag överlämnar myndigheten sin bedömning av läget för barns mänskliga rättigheter i Sverige.

– Barn i utsatta situationer får sina rättigheter åsidosatta i två fundamentala avseenden. Det handlar om barns rätt att komma till tals och barns rätt att kunna få sin sak prövad och ges upprättelse när rättigheter kränks, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Sverige var ett av de första länderna som förband sig att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter. Regeringen rapporterar regelbundet till FN:s barnrättskommitté i Genève om hur vi lever upp till våra åtaganden. I höst är det dags igen.

Barnombudsmannen anser att två viktiga förändringar måste genomföras för att komma till rätta med bristerna.

Barnkonventionen bör göras till svensk lag (inkorporeras). Det skulle tydliggöra barnets roll som rättssubjekt med egna, specifika rättigheter. De krav konventionen ställer skulle också få genomslag på alla nivåer i det svenska samhället.

Barn i utsatta situationer måste ha reell möjlighet att få sin sak prövad och få upprättelse vid allvarliga missförhållanden. Barnrättskommittén understryker att om rättigheter ska ha någon innebörd måste det finnas effektiva rättsmedel för upprättelse.

I december 2011 antog FN:s generalförsamling ett tilläggsprotokoll till barnkonventionen om inrättandet av en internationell klagomekanism. Det skärper kraven på att barnkonventionen ska bli verklighet i barns vardag och innebär att barn kan få sin sak prövad inför barnrättskommittén.

Nästa vecka bjuds FN:s medlemsländer in att underteckna tilläggsprotokollet i samband med en ceremoni i Genève.

– Det är min förhoppning att Sverige ansluter sig och på så sätt stärker skyddet för barn, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannens rapport till regeringen finns att läsa på www.barnombudsmannen.se

Idag kl 13-14 bjuder Barnombudsmannen in barn och unga att chatta om rätten till skydd:
http://www.barnombudsmannen.se/for-dig-under-18/chatta-med-barnombudsmannen/


Kontakt: Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen 08 692 29 64.