Gemensamt uttalande från de nordiska barnombudsmännen

Varje dag utsätts nordiska pojkar och flickor för våld och övergrepp. Förövarna är ofta de personer som ska skydda barnen – föräldrar eller andra närstående. Vår erfarenhet är att barn ofta saknar kunskap om att det de utsätts för är fel. Nu är det dags att varje nordiskt barn får denna kunskap.

De nordiska barnombudsmännen uppmanar sina respektive regeringar att säkerställa att barn får kunskap om rätten till sin egen kropp. Barn måste också få kunskap om vart de kan vända sig för att få hjälp.

Många barn vet inte vart de kan vända sig för att få hjälp. Inte sällan är socialtjänst och andra myndigheter som ska skydda barn otillgängliga för barn.

FNs barnrättskommitté har påpekat vikten av att barn känner till sina rättigheter och att de myndigheter som har ansvar för att skydda barn är tillgängliga för barn.

På Island får barn i lågstadiet information på ett barnanpassat sätt om rätten till sin egen kropp och att ingen får utsätta barn för sexuella övergrepp eller våld. Socialtjänsten går också ut på skolor och presenterar sig själva för barnen. De nordiska barnombudsmännen anser att det är viktigt att bygga vidare på dessa erfarenheter, men det förebyggande arbetet måste också handla om att barn inte ska behöva bevittna våld.

De nordiska barnombudsmännen anser att respektive lands regering måste skärpa sina ansträngningar för att förverkliga de krav barnkonventionen ställer:

1. Ge varje barn redan från låg ålder kunskap om rätten till sin egen kropp och att ingen har rätt att kränka barn.

2. Säkerställ att socialtjänst och andra relevanta myndigheter är kända och tillgängliga för barn.

Reykjavik den 6 juni 2012.

Aaja Chemnitz Larsen, Grönland
Maria-Kaisa Aula, Finland
Lisbeth Zornig Andersen, Danmark
Fredrik Malmberg, Sverige
Reidar Hjermann och Anne Lindboe, Norge
Margrét María Sigurðardóttir, Island