Regeringen vill stärka barns röster i kommunerna

Idag lanseras kommunikationsstrategin Pejling och dialog - Att sprida strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige mellan år 2012 - 2014. Regeringen har beslutat att ge Barnombudsmannen i uppdrag att genomföra insatser för att sprida och kommunicera en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Strategin vänder sig till kommuner, landsting och statliga myndigheter.

– Jag är mycket glad över att strategin nu kommer på plats. Det är helt nödvändigt att barn och ungdomar involveras mer i beslutfattandet än vad som görs idag. Uppdraget som Barnombudsmannen får handlar om att stärka barns röster i kommuner, landsting och myndigheter, säger barn- och äldreminister Maria Larsson.

– För kommunerna finns det tydliga vinster med att stärka barns rättigheter. De får bättre underbyggda beslut, värdefulla insikter som bidrar till att utveckla verksamheten och möjlighet att bli föregångare på området, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Pejlinguppdraget innebär att man låter barn och ungdomar utifrån sina erfarenheter påverka kommuner, landsting och statliga myndigheter om beslut som rör barn och ungdomar. Fokus ska vara på verksamheter som socialtjänst, skola, hälso- och sjukvård samt rättsväsendet.

Barnombudsmannen fick i september 2011 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till kommunikationsstrategi med konkreta åtgärder. Syftet med uppdraget är att kommuner, landsting och statliga myndigheter ska känna till och förstå hur strategins principer kan användas som ett verktyg för att säkerställa barnets rättigheter inom den egna verksamheten.

Barnombudsmannen får 3,7 miljoner kronor för 2012.

Kommunerna får också ett bra uppföljningssystem genom Max18. Max18 är ett webbaserat uppföljningssystem som är utvecklat och drivs av Barnombudsmannen på regeringens uppdrag. Max18 ger en samlad bild av barns levnadsvillkor. Dessutom finns det möjlighet att jämföra olika kommuner. Max18 vänder sig såväl till alla som fattar beslut som berör barn och ungdomar och till alla som möter barn och ungdomar i sitt arbete.

Kontakt:
Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen 08-692 29 64