För första gången: Siffror om barn i arrest

Det finns ingen statistik på hur ofta barn sätts i arrest i Sverige. Trots att FN:s barnrättskommitté kräver att konventionsstaterna löpande för sådan statistik, har Sverige inte rapporterat uppgifter.

Därför har Barnombudsmannen på eget initiativ tagit reda på antalet insättningar av barn i arrest i Sverige genom att begära ut uppgifter från landets 21 polismyndigheter. Under 2011 sattes barn i polisarrest vid 3118 tillfällen.

FN:s barnrättskommitté granskar efterlevnaden av barnkonventionen. Barnrättskommittén har ställt frågor till den svenska regeringen, bland annat om det totala antalet insättningar av barn i polisarrest.

Barnrättskommittén begär uppgifter om antalet personer under 18 år som sätts i polisarrest och den genomsnittliga tid som barnen är frihetsberövade. Kommittén begär också uppgifter om antalet rapporterade fall av övergrepp och missförhållanden som rör personer under 18 år och som inträffat under tiden barnet hölls i polisarrest. Frågor som Sverige inte har kunnat besvara, eftersom regeringen inte begärt att polismyndigheterna för denna typ av statistik.

– Det är en anmärkningsvärd avsaknad av grundläggande uppföljning. Kontinuerlig uppföljning av uppgifter som rör frihetsberövade barn är en förutsättning om de mänskliga rättigheter som barn har ska kunna upprätthållas. Jämförbara data som kan granskas bidrar till ökad öppenhet, minskad risk för rättsövergrepp och ökar tilltron till rättsstaten, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

De uppgifter landets samtliga polismyndigheter nu har lämnat på Barnombudsmannens begäran visar för första gången på en total siffra över antalet insättningar av barn i polisarrest.

– Jag är oroad över den höga siffran. Regeringen måste skyndsamt ställa krav på polismyndigheterna så att Sverige fullt ut kan rapportera till FN:s barnrättskommitté. För detta krävs en fördjupad, kontinuerlig statistikinsamling om barn som är frihetsberövade, menar Fredrik Malmberg.

Enligt barnkonventionen ska barn frihetsberövas endast som en sista utväg och för kortast lämpliga tid oavsett om det rör sig om gripande, anhållande eller häktning. Enligt Rikspolisstyrelsens författningssamling bör ett barn endast förvaras i polisarrest när det är absolut nödvändigt. Normalt bör den som är under 18 år förvaras under bevakning i ett förhörsrum eller liknande utrymmen.

De uppgifter som barnombudsmannen har begärt ut är en viktig pusselbit i Barnombudsmannens årsarbete, barn som misstänks för brott, som fokuserar på barn som är satta i arrest och häkte.

– Vi har träffat barn och unga i polisarrester och häkten, kriminalvårdspersonal, socialtjänsten, polis, åklagare och en lång rad experter för att få kunskap om hur dessa grupper upplever hur barnens rättigheter tas tillvara och hur barn som är inlåsta har det. Arbetet är inne i en intensiv slutfas. Vår rapport som beskriver hur Sverige lever upp till barnkonventionen, kommer att innehålla krav på nödvändiga förändringar. Rapporten presenteras för barnminister Maria Larsson den 19 mars, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Kontakt:
Lena Calderon, pressansvarig på Barnombudsmannen 08-692 29 72