Barns skydd mot sexuell exploatering måste stärkas anser Barnombudsmannen i skrivelse till regeringen

Barns skydd mot att exploateras genom köp av sexuella handlingar är för svagt i Sverige. Sverige har fått upprepad internationell kritik för detta och Barnombudsmannen har uppmärksammat regeringen på kritiken i flera remissvar och lämnar nu en skrivelse till regeringen.

Nu anser Barnombudsmannen att lagstiftningen måste ses över för att stärka barns skydd mot sexuell exploatering i form av sexköp. Brott när barn exploateras genom sexköp ska ge fängelse. Domstolarna ska inte bedöma barnets fysiska mognad utan ge alla barn under 18 år samma skydd. Polisen måste också bedriva utökad spaning för att upptäcka barn som utnyttjas i sexhandeln.

– Att köpa sex av barn är ett övergrepp. Barn som utnyttjas på detta sätt av vuxna far oerhört illa. Jag känner bedrövelse över att gärningsmännen ofta går fria och över att straffet vid en fällande dom kan bli som vid en trafikförseelse – böter, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

I dagsläget är det svårt att få någon fälld för sexköp av barn. Få polisanmälningar går till åtal. Att köpa sex av ett barn ger dessutom lågt straff vid en fällande dom. Detta leder till att brottet inte prioriteras av polisen. På så sätt osynliggörs dessa allvarliga brott riktade mot barn i statistiken och vi får en missvisande bild över hur utbredd problematiken är.

En orsak till detta är det så kallade åldersrekvisitet i lagstiftningen.

– Det räcker inte med att vara barn. Du måste också se ut som ett barn, rent fysiskt, i både köparens och domstolens ögon för att det ska bli en fällande dom, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen anser att det är oacceptabelt med en lagstiftning där vuxna sexköpare kan gå fria genom att ”inte förstå” att de köpt ett barn och där rättsväsendet för att analysera om den vuxne är skyldig tvingas betrakta och bedöma ett barns kroppsutveckling.

Sexualbrott riktade mot barn är inte detsamma som sexualbrott mot vuxna, menar Fredrik Malmberg.

 – När rättsväsendet inte kan ge barnen det skydd och den upprättelse de borde ha rätt till blir det ett dubbelt svek av vuxenvärlden.

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) artikel 19 ska konventionsstaterna vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp.

För mer information, kontakta Catherine Johnsson, pressansvarig på Barnombudsmannen, tel 08-692 29 64.