Barn i Sverige utsätts för omänsklig isolering

Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport till regeringen som 2013 handlar om barn som frihetsberövats i arrest och häkte. Bakgrunden till Barnombudsmannens granskning är att Sverige vid upprepade tillfällen fått kritik från flera håll bland annat från FN:s barnrättskommitté och FN:s och Europarådets tortyrkommittéer för vårt sätt att bemöta och behandla barn som frihetsberövats misstänkta för brott.

I rapporten konstaterar Barnombudsmannen att Sverige regelmässigt utsätter frihetsberövade barn för isolering i 22 eller mer av dygnets 24 timmar och att det saknas tidsgränser för hur lång tid detta kan pågå. Det innebär att Sverige rutinmässigt utsätter frihetsberövade barn för det som FN:s specialrapportör mot tortyr anser kan likställas med ”tortyr eller grym, omänsklig, förnedrande behandling”. Enligt rapportören strider isolering av minderåriga mot artikel 16 i FN:s tortyrkonvention samt artikel 7 i FN:s konvention om de medborgerliga och politiska rättigheterna.

– Sverige är på många sätt en väl fungerande rättsstat men när det gäller barn har vi upptäckt allvarliga brister. Frihetsberövade barn behandlas inte som barn utan som vuxna. I arresten kan barn sitta isolerade upp till fyra dygn, i häktet på obestämd tid. Det kan ge starka och bestående skador på både den psykiska och fysiska hälsan för ett barn. Vi kräver därför att Sverige följer FN:s specialrapportör mot tortyrs krav och upphör att isolera barn under utredningstiden, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Att hållas isolerad kan också allvarligt äventyra rättssäkerheten för de här barnen. Ångest och depression påverkar barnets möjlighet att genomföra meningsfulla samtal med sin försvarare och vid förhör.

Barnombudsmannen har mött och lyssnat på över trettio barn som är eller har varit isolerade. Deras berättelser är på många sätt samstämmiga. ”Man tappar verklighetsuppfattningen.”, ”Man blir konstig, kall och avstängd.”, ”Längtan efter familjen är det svåraste.”

FN:s barnrättskommitté har begärt uppgifter om barn som sätts i arrest i Sverige. Uppgifter som Sverige inte har kunnat lämna. Därför har Barnombudsmannen på eget initiativ begärt in uppgifter från de 21 polismyndigheterna i landet och nu finns för första gången siffror på regional och nationell nivå över antalet insättningar av barn i arrest. År 2011 handlade det om minst 3118 insättningar. Barnombudsmannen ser det som angeläget att dessa uppgifter kontinuerligt sammanställs på nationell nivå av polisen.

Barnombudsmannens rapport bygger på enkäter till polismyndigheterna och granskningar av häktesprotokoll, intervjuer med barn och unga på tretton polisarrester och häkten runt om i Sverige, intervjuer med kriminalvårdspersonal, socialtjänsten, polis, åklagare och olika experter. Syftet är att uppmärksamma hur barns rättigheter tas tillvara i dessa situationer, vad som fungerar bra och vad om behöver förbättras. Rapporten mynnar ut i sju förslag som alla har sin grund i de krav som internationella konventioner ställer:

• Frihetsberövande före rättegång ska ses som en sista utväg när det gäller barn
• Säkerställ att statistik förs över bland annat antal insättningar av barn i arrest
• Inför tidsgränser för arrest och häkte
• Inget barn ska placeras i arrest i dess nuvarande utformning
• Inget barn som misstänks för brott ska isoleras under utredningstiden
• Restriktioner ska individualiseras för barn
• Alla barn ska ha tillgång till en offentlig försvarare från det första förhöret
• Inrätta ett oberoende barnombud

Rapporten Från insidan, barn och ungdomar om tillvaron i arrest och häkte
Läs mer om Barnombudsmannens arbete med barn som misstänks för brott och ladda ner rapporten här.

Granskningar och rapporter
Polismyndigheternas uppgifter om antal barn i arrest.
Barnombudsmannens enkät till polismyndigheterna om förhållanden i arresten.

Barnombudsmannens årsrapport för barn och unga hittar du här