Barnombudsmannen: Barn finns i psykiatrin, men inte i lagen

Bryt tystnaden om psykisk ohälsa. Det måste bli enklare att söka hjälp. Man måste få information och vara delaktig i sin behandling. Det är budskap som barn och unga med erfarenhet av psykisk ohälsa förmedlat till Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen har under 2013 granskat hur de mänskliga rättigheterna respekteras för barn och unga som upplever psykisk ohälsa. Vi har mött barn och unga med erfarenhet av hela vårdkedjan – från elevhälsan till psykiatrisk tvångsvård – och lyssnat till hur de upplever samhällets stöd.

Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport Bryt tystnaden. Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa till regeringen.

– En viktig slutsats är att barnrättsperspektivet måste stärkas i den psykiatriska vården för att Sverige ska leva upp till de krav barnkonventionen ställer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Vägen till vård är snårig. I mötet med vården kan brister i lyhördhet och dialog leda till att vårdinsatser aldrig påbörjas eller avbryts i förtid. Det kan leda till farliga situationer som förvärrat självskadebeteende och självmordsförsök, berättar barn och unga.

Barnombudsmannen har också tittat på hur barns röster återges i domar om tvångsvård, och hur vårdenheterna dokumenterar och motiverar beslut om tvångsåtgärder.

Tvångsvård handlar om ett stort ingrepp i den personliga integriteten som förutsätter tydlig lagstiftning, insyn och tillsyn. Men Barnombudsmannens granskning visar på brister i skyddet av tvångsvårdade barns rättigheter.

– Enbart i vårt urval kan vi räkna till fler bältningar på ett halvår än vad som finns rapporterat till Socialstyrelsens patientregister på ett helt år. Vi kan också konstatera att dokumentationen ibland är mycket bristfällig trots att det handlar om långtgående tvångsåtgärder riktade mot barn, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen vill se följande förändringar:

• Inrätta en barnlots i varje landsting/region. Det ska finnas en väg in i vårdkedjan för barn och unga som mår dåligt.

• Följ upp självmord bland barn. Det behövs mer kunskap om hur skyddsnätet kan förbättras.

• Lagstifta om barnets rätt till information och delaktighet i den psykiatriska vården. Utred hur barnets rätt till självbestämmande och integritet kan stärkas.

• Tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrin måste skilja på barn och vuxna och utgå från ett barnrättsperspektiv.

Presskontakt:
Catherine Johnsson, 08-692 29 64.