Barnombudsmannen kallar myndigheter till dialog om ensamkommande barns rätt till hälso- och sjukvård

Ensamkommande flyktingbarn som vistas på transitboenden får inte hälso- och sjukvård vid allvarliga akuta och långvariga besvär. Barnombudsmannen kallar nu Socialstyrelsen, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till dialog för att diskutera nödvändiga åtgärder. 

Sveriges kommuner och landsting har också fått en inbjudan till mötet som äger rum den 27 november.

Barnombudsmannen har under de senaste veckorna besökt boenden i flera ankomstkommuner för ensamkommande asylsökande barn. Myndighetens medarbetare har talat med omkring 270 barn som väntar på att registreras som asylsökande och få plats i en anvisningskommun.

– Vi känner stor oro över det som framkommit i samtal med barnen och det vi själva har kunnat notera vid våra besök, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Det finns allvarliga brister i mottagandet. Många barn har tillbringat veckor och till och med flera månader i boenden som är avsedda för kort tid. Särskilt anmärkningsvärt är att många barn har vårdbehov som negligeras. Det är också vanligt att personalen på boendena säger till barnen att de inte har rätt till sjukvård förrän de kommer till en anvisningskommun.

Barnläkare har också hört av sig till Barnombudsmannen och berättat om liknande brister. 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, artikel 24 gäller att ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.”

Så här sa regeringen i sin senaste rapport till FN:s barnrättskommitté som regelbundet granskar hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen: Asylsökande barn har samma rätt till gratis hälso- och sjukvård och skolgång som alla barn i Sverige. Även gömda barn har samma rätt till hälso- och sjukvård.

– Jag vill veta vilka åtgärder som myndigheterna och SKL kan vidta – både på kort och på lång sikt – för att säkerställa att barnkonventionen och rätten till sjukvård efterlevs för ensamkommande asylsökande barn i ankomstkommunerna, säger Fredrik Malmberg.