Ny insats för att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet

Denna vecka får landets alla kommunfullmäktige och landstings-/regionfullmäktige ”nyckeln” till att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet. Bakom initiativet står Barnombudsmannen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Riksdag och regering är ytterst ansvariga för barnkonventionens och ungdomspolitikens genomförande. Men Barnombudsmannen och MUCF anser att även kommuner och landsting/regioner har ett stort ansvar för att rättigheterna och ungdomspolitiken genomförs.

Därför har en ”nyckel” skickats till representanter i samtliga Sveriges kommuner, landsting/regioner. Nyckeln, i form av ett USB-minne innehåller en kort introduktionsfilm samt en digitalpresentation med fördjupningsmaterial.

– De som sitter i fullmäktige är mycket viktiga för att barn och unga ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vi uppmanar därför samtliga mottagare av nyckeln att dela informationen på kommande fullmäktigemöte eller i något annat lämpligt sammanhang, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

– Landets alla förtroendevalda är avgörande för att ungdomspolitiken i praktiken ska bli verklighet. Genom att ha med barn- och ungdomsperspektiv i beslutsunderlag blir kvalitén högre i den offentliga verksamheten. Vi erbjuder nu ett stöd för att utveckla detta arbete, säger Lena Nyberg, Generaldirektör vid Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

I fördjupningsmaterialet finns bland annat vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär, vad som ska göras samt vilken hjälp och stöd kommuner och landsting/regioner kan få.

Barnombudsmannen, tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, kommer att följa upp insatserna under våren 2016. Förhoppning är att alla Sveriges kommuner, landsting/regioner har visat filmen och spridit informationen.

Bakgrundsinformation

Det finns cirka tre miljoner barn och ungdomar upp till 25 år i Sverige. Alla dessa är unika individer med olika levnadsvillkor och förutsättningar, men alla har sina rättigheter. 

Sveriges riksdag beslöt 1990 att ratificera FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Det innebär att staten har tagit på sig att säkerställa att alla barn, särskilt barn i utsatta situationer, får sina rättigheter tillgodosedda. Regeringen har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lag och det pågår en utredning om hur detta ska gå till.

Förra året beslutade riksdagen om en ny ungdomspolitik med målet att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Se introduktionsfilmen om att stärka barnrätts- och ungdomsperspektivet här.

Presskontakt:

Juan Navas 08-692 29 74.