Barnombudsmannen känner stor oro för nyanländas psykiska hälsa.

Sverige att det finns brister i vården för dessa barn. I många fall är det psykiska måendet dålig redan vid ankomsten på grund av uppbrott, flykt och traumatiska händelser i samband med dessa. Situationen blir för många barn sämre under asylprocessen

Barnombudsmannen känner stor oro över nyanlända barns mående. Vi konstaterar i en granskning av situationen för barn och unga som sökt asyl i 

Under hösten 2015 besökte Barnombudsmannen ankomstboenden runt om i Sverige och talade med runt 450 barn. I en ny undersökning har vi pratat med 150 barn och gått ut med en enkät till elevhälsan i 1000 skolor (500 grund- respektive 500 gymnasieskolor). 

-”Våra resultat både från möten med barn och från enkäten pekar på att barns psykiska mående riskerar att förvärras under asylprocessen” säger barnombudsman Fredrik Malmberg. ”Detta gäller både barn som mådde psykiskt dåligt initialt och barn som inte gjorde det. Brister i vårdkedjan innebär att barn i behov inte får den vård och det stöd de behöver.”

Elevhälsan är en viktig instans som möter barnen i deras vardag och kan identifiera deras behov i den nuvarande situationen. Elevhälsan har blivit en nyckelaktör som utan att ha ett tydligt mandat i praktiken har tagit på sig ett stort ansvar för barn som sökt asyl i Sverige. Detta är en roll som elevhälsan borde få i det nuvarande skedet. Det är emellertid viktigt att poängtera att elevhälsan inte kan ta ett sjukvårdande ansvar utan endast ett hälsovårdande – Hälsoundersökningar, vaccinationer, remitteringar till rätt instans.

Barnombudsmannen vill att regeringen ska:

  • tillfälligt ge elevhälsan ett tydligt utökat mandat för nyanlända barn som innebär att elevhälsan får i uppgift att utöver hälsofrämjande insatser också utföra exempelvis hälsovårdande arbete som vaccinationer, hälsoundersökningar samt remitteringar till rätt vårdinstans. Uppdraget behöver också ges de resurser som krävs för att elevhälsan ska kunna fullgöra dessa uppgifter.
  • ge Socialstyrelsen i uppdrag att på nationell nivå ta fram uppdaterade nationella riktlinjer för ett utökat mandat för elevhälsan. Socialstyrelsen måste också få i uppdrag att förtydliga hur BUP, vårdcentraler och tandvården ska samverka med elevhälsan.