Det krävs genomgripande förändringar för att barn med funktionsnedsättning ska få sina rättigheter

Barn med funktionsnedsättning vill ses som individer. De vill mötas med respekt och förväntningar. De vill vara aktörer i sina egna liv. Det är budskapet i Barnombudsmannens årsrapport som idag lämnas till regeringen.

Ungefär 300 000 barn i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla barn. Men så ser verkligheten inte alltid ut. Det vittnar de 97 barn och unga om som Barnombudsmannen mött i årets fördjupningsarbete. 

– Vi har mött flickor och pojkar med styrkor, förmågor, drömmar, besvikelser och förhoppningar. Det är barn som begär och förtjänar respekt, berättar barnombudsman Fredrik Malmberg.

FN:s barnrättskommitté påpekar att barn med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp i samhället, och har haft synpunkter på hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt barnkonventionen. Barnrättskommittén säger bland annat att barn med funktionsnedsättning ska ha tillgång till en utbildning utan diskriminering. Sverige behöver dessutom öka kunskapen om funktionsnedsättningar genom att utbilda yrkesgrupper som arbetar med barn, men också föräldrar och allmänheten.

– Barns rätt till utveckling är tydlig i barnkonventionen. Men barn med funktions-nedsättning får inte förutsättningar att nå sin fulla potential.
Det får konsekvenser. Ett barn som inte får det stöd han eller hon behöver riskerar att halka efter i utbildningen, vilket kan påverka hela livet, säger Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen anser att det krävs genomgripande förändringar om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning:

• Det handlar om rätten till en egen identitet. Barns rätt till information och delaktighet måste skyddas i lagstiftning som rör barn med funktionsnedsättning och få genomslag i barns verklighet. Barn måste få information och kunna få stöd när grundläggande rättigheter kränks. Barn måste ses som egna individer och bli synliga i den nationella strategin för funktionshinderspolitiken.

• Det handlar om rätten till utveckling. Skolresultat måste följas upp för barn med funktionsnedsättning och skolor ska inte få neka barn plats. Åtgärder måste sättas in för att upptäcka och stödja flickor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Stödet till barnen och deras familjer måste förbättras genom samordnare.

• Det handlar om rätten till skydd. Barn med funktionsnedsättning ska ha samma skydd mot kränkningar i skolan som andra barn. Det krävs också kraftfulla åtgärder för att eliminera våld och kränkningar som utförs av vuxna. I den sociala barnavården måste isoleringen av barn upphöra.

Här kan du ta del av Barnombudsmannens förslag till förändring.

Presskontakt:
Catherine Johnsson 08-692 29 64