Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Överläggningar om asylsökande barn och ungas psykiska hälsa

Barnombudsmannen har kallat Migrationsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till överläggning kring uppgifter om asylsökande barn och unga som uppges planera organiserade självmord.

Barnombudsmannen har sedan hösten 2015 granskat situationen för barn som sökt asyl i Sverige, i familj eller som ensamkommande. Vår samlade bild och rekommendationer kommer att lämnas till regeringen 24 mars 2017 i vår årsrapport.

 Vi känner stark oro över barnens psykiska hälsa, säger barnombudsman Fredrik Malmberg. Våra samtal med barn under den senaste tiden, en omfattande enkät till elevhälsan och dialog med experter ger en samstämmig bild: många barn mår fruktansvärt dåligt och stora brister i vårdkedjan innebär att barnen inte alltid får hjälp.

Vi har både direkt i möten med barn och i en skrivelse från nätverket #vistårinteut uppmärksammats på att barn och unga i slutna grupper i sociala medier diskuterar samordnade självmord. Det är en allvarlig situation som kräver omedelbara åtgärder.

Under mötet med Migrationsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg talade vi om åtgärder som stärker skyddet kring asylsökande barn och unga med självmordstankar.

– Vi hade en konstruktiv diskussion och vi är alla överens om att situationen är allvarlig och akut. Det krävs åtgärder här och nu från berörda myndigheter, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Barnombudsmannen kommer att vidta en rad åtgärder:

Åtgärder riktade till barn:

 • Film med information till barn och unga om självmord tas fram i samverkan mellan Barnombudsmannen, NASP, Mind och Rädda Barnen.
 • Barnombudsmannen kommer att föreslå regeringen att vid behov bistå Rädda Barnen med ekonomiska medel för deras stödlinje. Rädda Barnens stödlinje för nyanlända utökar nu sina öppettider och bemanning.
 • Förebyggande texter om självmord och var hjälp kan fås tas fram av Barnombudsmannen, NASP, Mind och Rädda Barnen.

Barnombudsmannen har i dialog med NASP och Mind kommit fram till följande:

 • Information tas fram och sprids om föräldrastödstelefoner om suicid hos Mind.
 • Utbildningar riktade mot professionella utförda av Mind och NASP om självmordsförebyggande åtgärder.

Barnombudsmannen presenterade också våra förslag om andra åtgärder som vi anser behöver vidtas:

 • Socialstyrelsen behöver sprida information om befintligt stöd och självmordsförebyggande arbete.
 • Migrationsverket behöver sprida och tillgängliggöra information som bemöter de myter som sprids bland ensamkommande och som spär på oro.
 • Socialstyrelsen behöver ta fram statistik för att i nutid kunna följa utvecklingen vad gäller suicid och suicidförsök hos asylsökande barn. Detta förutsätter dock att systemet med samordningsnummer finns på plats.
 • Socialstyrelsen behöver förtydliga hur samverkan ska ske mellan elevhälsan och BUP.
 • Inspektionen för vård och omsorg uppmanas utföra en nationell tillsyn som rör tillgången till vård för traumatiserade barn.
 • Barnombudsmannen betonar vikten av att åldersbedömningar av asylsökande sker i enlighet med Migrationsverkets rättsliga ställningstagande, vilket enligt verkets egen kvalitetsuppföljning brister.
 • Barnombudsmannens anser mot bakgrund av de brister som konstaterats att i de fall en person begär en kompletterande medicinsk åldersbedömning så ska Migrationsverkets åldersuppskrivning inte få träda i kraft förrän en sådan undersökning är genomförd. Vad gäller den senare så ska hänsyn tas till de felmarginaler som finns hos tillgängliga metoder.

Barnombudsmannen presenterar i dag även en rapport som särskilt belyser rätten till hälso- och sjukvård för barn på flykt. Ladda ner rapporten här.

Presskontakt:
Hans Reuterskiöld
Tel 0704 37 87 64
hans.reuterskiold@barnombudsmannen.se

Senaste nytt från Barnombudsmannen

Hur fungerar barnkonventionen i svensk lag? »

Vi bjuder in till en inspirerande konferens om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Du får kunskap om vad utredningen om hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen har kommit fram till och vad det kan innebära för länsstyrelser, myndigheter, kommuner och regioner.

  Barnombudsmannen kommenterar statsbudgeten 2021 »

  Idag lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. I budgetpropositionen finns flera satsningar som rör barn. Sedan första januari är barnkonventionen lag och i enlighet med den ska barns rättigheter beaktas i regeringens budget.

   Till nyhetsarkivet
   Bild på Barnombudsmannens affischer med barnkonventionen på olika språk.

   Hos oss hittar du informationsmaterial om barnkonventionen för barn och ungdomar på svenska, dari, arabiska, tigrinska, somaliska och engelska. 

   Ladda ner eller beställ här