Aktivera dubbelklick

Läs upp webbplatsen

Tips: Du kan dubbelklicka på en text på webbplatsen för att få den uppläst

Pressmeddelanden

Ge en myndighet ansvar för samordning av vårdnadsfrågor »

Cirka 50 000 barn i Sverige upplever varje år att deras föräldrar separerar. Under 2007 tog Barnombudsmannen emot omkring 300 brev och ett stort antal telefonsamtal från barn och vuxna som beskrev svåra och mycket smärtsamma upplevelser i samband med tvister om vårdnad, boende och umgänge.

  Svårt att nå målen för barnkonventionsarbetet inom länsstyrelserna »

  Länsstyrelsernas arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, är inte så omfattande som det borde vara. Arbetet med barnkonventionen går framåt men i för långsam takt. Om arbetet inte snabbas på blir det svårt att nå de mål som regering och riksdag har satt upp i den nationella strategin för att förverkliga barnkonventionen. Utan ledningens uttalade vilja och regeringens styrning genom regleringsbrev går utvecklingen mycket långsamt, enligt Barnombudsmannens rapport "Vilja och uthållighet - Barnkonventionen i länsstyrelserna 2007".

   Öka barns och ungas inflytande inom landstingen »

   Arton av tjugo landsting och regioner i Sverige har fattat beslut om att arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Kalmar och Östergötland är de enda landsting som uppger att de systematiskt gör konsekvensanalyser innan de fattar beslut som rör barn och unga.

    Ett lyft för idrotten »

    När idrotten fungerar som bäst stärker den barns lika värde och hjälper barnen att utvecklas. Därför är det med glädje Barnombudsmannen tagit del av förslaget att förordningen om statens stöd till idrotten ska ha ett barnperspektiv. Nu är det särskilt viktigt att regeringen hittar former för utvärdering och att inte barnens egna initiativ glöms bort.

     Risk för betyg redan i trean när nya nationella prov föreslås »

     Regelbunden uppföljning är grunden för en bra utbildning. Oavsett hur proven ser ut måste frågan om lärarnas kompetens och förutsättningar hamna i fokus. Barnens kunskapsutveckling och hur de själva upplever skolan måste hela tiden följas upp och utvärderas.

      Säkerställ kvaliteten i skolan »

      En lärarlegitimation säkerställer inte att barns rätt till en utvecklande och likvärdig skolgång tillgodoses oavsett var barnen bor. Ändå är en legitimation ett viktigt steg på vägen till en skola där alla barn får möjlighet till utbildning på lika villkor. Idag svarar Barnombudsmannen på remissen angående betänkandet Legitimation och skärpta behörighetsregler.

       Kommunerna måste öka tempot! »

       Minst en tredjedel av Sveriges kommuner brister rejält när det gäller att följa upp arbetet med FN:s konvention om barnet rättigheter, barnkonventionen. Och 85 procent av de instruktioner som handikappråden har säger inte att de ska arbeta med barnperspektivet. Det visar två färska undersökningar som Barnombudsmannen presenterar idag.

        Växeln

        08-692 29 50

        Telefontid: Måndag och onsdag 13.00-15.00,
        tisdag, torsdag och fredag 10.00-12.00