Internationellt arbete

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barn och unga i Sverige, med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Men enligt lag ska myndigheten också följa den internationella utvecklingen när det gäller barnkonventionens tolkning och tillämpning.

Framför allt sker detta genom internationella samarbeten som ger kunskap och inspiration i det egna nationella arbetet med barnkonventionen. Dessutom följer Barnombudsmannen det arbete och de uttalanden som FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) gör.

ENOC
Barnombudsmannen ingår i ENOC, The European Network of Ombudspersons for Children. Det är ett europeiskt nätverk för oberoende institutioner som arbetar för barns rättigheter enligt barnkonventionen. ENOC har i dagsläget 41 medlemmar i 34 länder. FN:s barnfond, Unicef, ger nätverket ett visst administrativt stöd. Medlemmarna i ENOC utbyter erfarenheter och kunskap, men nätverket arbetar också aktivt för att Europa ska få fler nationella barnombudsmän. Till ENOC:s webbplats

Nordiskt samarbete
Barnombudsmannen i Sverige har ett regelbundet samarbete med de nordiska barnombudsmännen. Ombudsmännen och deras medarbetare möts minst en gång per år för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. I vissa sakfrågor agerar de nordiska barnombudsmännen gemensamt.

Barn i en skolkorridor

Barnombudsmannen driver på genomförandet av barnkonventionen i statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Läs mer om oss