Expertråd

Barnombudsmannen har tillsatt ett råd med barnrättsexperter. 

Medlemmarna i rådet representerar olika professioner och besitter gedigen kunskap om barnrättsfrågor inom sina respektive områden.

 • Han har sedan mitten på 1980-talet arbetat med frågor som rör förebyggande insatser för flyktingbarn. Som forskare är han knuten till Centre for Health Equity Studies (CHESS) i Stockholm, Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap i Göteborg och Uppsala Universitet.

  Anders forskning handlar bland annat om barndomen och skolans betydelse för hälsan i ett livsloppsperspektiv. Han har ett särskilt intresse för barn med särskild sårbarhet som flyktingbarn, utlandsadopterade, barn i samhällsvård, missbrukares barn, för tidigt födda och barn som överlevt cancer. 

 • Professor i socialt arbete, Stockholms universitet, forskare vid Socialstyrelsen.

  Bo Vinnerljung är forskare på Socialstyrelsens epidemiologiska enhet och adjungerad professor i socialt arbete vid Stockholms Universitet.

  Han har under många år forskat om social barnavård, adoption och om utsatta barns utveckling, bland annat med hjälp av nationella registerdatastudier tillsammans med forskare i andra discipliner.

 • Chef enheten våld och trauma, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo, Norge.

  Carolina har i drygt tio år forskat om barn och ungdomar som är utsatta för våld och övergrepp och som lever i svåra livssituationer.

  Hennes forskning har de senaste åren primärt handlat om barn som upplever våld i hemmet. Hennes forskning utgår från ett tydligt barnperspektiv med fokus på barnets rättigheter.

 • Cecilia har varit verksam som socialarbetare med inriktning på barn och familj bland annat på Barnbyn Skå.

  Hon har också arbetat som lärare vid socialhögskolan i Stockholm i psykologi och social metodik. Cecilia har varit projektledare och utredare vid Socialstyrelsen och Kommunförbundet samt arbetat på regeringskansliet som pressekreterare vid Socialdepartementet. Hon har även senare arbetat som politiskt sakkunnig på Utrikesdepartementet.

  Hon har varit verksam som skribent, som redaktör för den socialpolitiska tidskriften Pocketidningen R samt producent och programledare i radio och TV.

  Cecilia Modig har också publicerat en bok om ensamföräldraskap "Ensamförälder är många" (Sesam förlag 1990 ) samt tre barn- och ungdomsböcker (Natur o Kultur). På uppdrag av Rädda Barnen och socialdepartementet har hon 2009 författat skriften "Aldrig våld - 30 år av svensk agalagstiftning."

  Senast var Cecilia anställd som chef för Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris. Hon har varit ordförande i Medierådet för barn och unga samt i Nätverket för barnkonventionen. Hon har numera egen konsultverksamhet.

 • Charlotte Petri Gorntizka har många års erfarenhet av arbete för barns rättigheter i Sverige och internationellt, som generalsekreterare för Rädda Barnen 2003-2008 och därefter som generalsekreterare för Save the Children International.

  Hon var biträdande generalsekreterare i Svenska Röda Korset 1998 -2003 och dessförinnan managementkonsult på Askus i tio år.

  Charlotte har gedigen insikt i den ideella sektorn såväl som näringslivets roll och utveckling i hållbarhetsfrågor och socialt ansvar.

  Charlotte är styrelseledamot i Vetenskapsrådet och Sida.  På sin fritid är hon engagerad i situationen för barn med funktionshinder. 2008 fick hon kunglig medalj för främjandet av barnets rättigheter.

 • Advokat Elisabeth Massi Fritz driver Advokatbyrån Elisabeth Fritz AB med inriktning på att företräda brottsoffer.

  Elisabeth har läst juridik vid Stockholms universitet och är verksam sedan 1989. Hon har även internationell erfarenhet advokatfirman, Allen Allen & Hemsley i Sydney, Australien.

  Elisabeth har företrätt många klienter i uppmärksammade brottmål genom åren. Hon har tagit emot en rad utmärkelser för sitt arbete, engagemang och mod, bland annat har hon utsetts till årets yrkeskvinna år 2002 och årets jurist år 2009.

  Elisabeth är specialiserad på hedersmord och andra hedersbrott. Hon anlitas ofta som föreläsare, debattör, sakkunnig och expertkommentator i olika juridiska frågor och i fall som rör brottsoffer/målsäganden/brottmål.

 • Lars är verksam som barnläkare men är också författare till ett femtontal böcker. Han har skrivit bland andra Leva med barn, Lotsa barn och Växa - inte lyda.

  Lars är också medlem i den jury som utser Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne.

 • Margareta är barnläkare och har arbetat med barnhälsovård de senaste 20 åren. Hon har arbetat för att ta fram metoder inom barnhälsovården för att samtala och diskutera om livsstilsfrågor. Syftet är att motverka övervikt hos barn och missbruk av alkohol bland föräldrar.

  Hon är också ordförande i Svenska barnläkarföreningen (BLF) där hon driver att BLF skall ha ett ansvar för att vara talesman för barn. 

  Margareta är specialsakkunnig för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar i Stockholms läns landsting och ordförande för specialitetsrådet där verksamhetschefer och företrädare för barnmedicinska specialiteter deltar.

 • Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö Högskola och forskningsledare för den flervetenskapliga forskargruppen MiV (Medborgaren i välfärdssystemen) vid Linnéuniversitet (tidigare Växjö universitet och Högskolan i Kalmar). 

  Tapios forskning rör socialt arbete i vid mening, bland annat de utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor.

 • Titti Mattsson är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet. Hon undervisar i ämnena barnrätt, socialrätt och förvaltningsprocessrätt på juristutbildningen samt vid socionom- och kriminologprogrammet vid universitetet.

  Titti är också en frekvent föreläsare för socialsekreterare och andra yrkesgrupper som arbetar med frågor som rör barn och barns utsatthet. 

  I sin forskning har Titti behandlat barns och ungdomars rättsliga ställning inom den sociala barnavården, hos myndigheter, i förvaltningsdomstol och vid familjehems- och HVB-placeringar. 

  Andra forskningsfrågor som hon fördjupat sig i rör rätten till familj samt socialrättsliga reaktioner vid ungdomsbrottslighet i gäng.

 • Thomas Hammarberg har under större delen av sitt yrkesliv arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna i Europa och världen. Han har länge varit drivande för att stärka barns rättigheter, bland annat var han starkt pådrivande under tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och under sex år satt han i den expertkommitté inom FN som övervakar att de stater som har ratificerat konventionen också lever upp till den.

  Thomas Hammarberg var kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet, 2006-2012. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har bland annat i uppdrag att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs i de 47 medlemsländerna och att hjälpa till att implementera dessa rättigheter.

  Han har tidigare varit generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center (2002-05), svensk ambassadör för mänskliga rättigheter (1994-2002), generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige (1986-92), generalsekreterare för Amnesty International (1980-86), samt dessförinnan ordförande för organisationens svenska sektion (1974-1978).