Thomas Hammarberg

Fd kommissionär och ambassadör för mänskliga rättigheter.

Thomas Hammarberg har under större delen av sitt yrkesliv arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna i Europa och världen. Han har länge varit drivande för att stärka barns rättigheter, bland annat var han starkt pådrivande under tillkomsten av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och under sex år satt han i den expertkommitté inom FN som övervakar att de stater som har ratificerat konventionen också lever upp till den.

Thomas Hammarberg var kommissionär för mänskliga rättigheter vid Europarådet, 2006-2012. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter har bland annat i uppdrag att bidra till att de mänskliga rättigheterna efterlevs i de 47 medlemsländerna och att hjälpa till att implementera dessa rättigheter.

Han har tidigare varit generalsekreterare för Olof Palmes Internationella Center (2002-05), svensk ambassadör för mänskliga rättigheter (1994-2002), generalsekreterare för Rädda Barnen i Sverige (1986-92), generalsekreterare för Amnesty International (1980-86), samt dessförinnan ordförande för organisationens svenska sektion (1974-1978).