Kan jag göra en anmälan till er om ett barn far illa?

Svar: Nej. Barnombudsmannen får inte ingripa eller ge råd i enskilda ärenden. Akuta ärenden som rör barn hänvisar vi i första hand till socialtjänsten i kommunen där du bor och till polisen.

Barnombudsmannen kan inte göra någon utredning i ärendet, eftersom vi enligt lag inte får ingripa i enskilda fall. Däremot har vi anmälningsplikt till socialtjänsten i den aktuella kommunen. Det innebär att vi enligt lag har en skyldighet att anmäla om vi får kännedom om att ett barn far illa.

Om du misstänker att ett barn far illa, till exempel att det misshandlas i hemmet, bör du anmäla det till socialtjänsten i den kommun där barnet befinner sig. Det är viktigt även om du som privatperson inte har någon lagstadgad skyldighet att anmäla.

För kontakt – se lista med Sveriges kommuner

När socialtjänsten får in en anmälan inleds en utredning med syfte att undersöka om det finns grund för ett ingripande. Utredningen kan exempelvis innebära samtal mellan personal hos socialtjänsten, barnet och föräldrarna. Den ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.