Verksamhetsplan, årsredovisningar och regleringsbrev

I Barnombudsmannens verksamhetsplan beskriver vi våra övergripande och långsiktiga mål samt de visioner vi strävar mot.

Verksamhetsplanen uppdateras inför varje verksamhetsår och förses med delmål, strategier och aktiviteter för året. Varje år fokuserar vi på några prioriterade temaområden i verksamhetsplanen.

Verksamhetsplan

Vår verksamhetsplan och de prioriteringar vi gör utgår från flera olika dokument. FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en utgångspunkt. Lag (1993:335) om Barnombudsman, vårt regleringsbrev och det budgetunderlag vi varje år lämnar till regeringen är andra dokument som reglerar och styr vår verksamhet. Därtill kommer de rekommendationer som FN:s barnrättskommitté (barnrättskommittén) formulerar med anledning av Sveriges rapportering till kommittén. Våra kontakter med barn och ungdomar är en mycket viktig källa till information om sådant vi bör prioritera.

Årsredovisningar

I Barnombudsmannens årsredovisning som lämnas till regeringen senast i februari varje år finns en fullständig redovisning av verksamheten föregående år och hur anslag och bidrag har använts.

Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2016
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010

Regleringsbrev

I det årliga regleringsbrevet anger regeringen mål och återrapporteringskrav för myndigheten och det finns ibland även vissa specifika uppdrag formulerade. Regleringsbrevet anger hur de ekonomiska ramarna ser ut, hur resurserna ska fördelas över olika ansvarsområden och hur verksamheten ska följas upp. Regeringen beslutar om regleringsbreven i december. De träder i kraft den 1 januari och gäller under ett år.

Anslag 2018 (Socialdepartementet)
Anslag 2018 (Kulturdepartermentet)
Anslag 2018 (Ändringsbeslut från Kulturdepartementet 22 februari)
Anslag 2018 (Ändringsbeslut från Kulturdepartementet 21 mars)
Anslag 2018 (Ändringsbeslut från Kulturdepartementet 19 april)

Uppdrag att tillgängliggöra material om barnets rättigheter i enlighet med reviderad svensk översättning av FN:s konvention om barnets rättigheter
Uppdrag att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter
Ändring av regleringsbrev för 2019
Regleringsbrev 2018
Regleringsbrev 2017
Regleringsbrev 2016
Regleringsbrev 2015
Regleringsbrev 2014
Regleringsbrev 2013
Regleringsbrev 2012

Miljöledningsrapporter

Miljöledningsrapport 2019
Miljöledningsrapport 2018

Budgetunderlag

Budgetunderlag för perioden 2020 - 2022